Nieuws
Blog: Draaien

Het is niet de meest logische periode om grote politieke statements af te leggen: midden in de vakantie, gemeenteraad vergadert niet, B&W bestaan uit één wethouder die een oogje in het zeil houdt.

Toch vond GBLV-gemeenteraadslid, en oud-wethouder, Frank Rozenberg het nodig namens de partij een lang epistel de wereld in te zenden over afvalbedrijf Avalex, de afvalproblemen en de rol van ‘de politiek’ daarbij.

De aanleiding vond hij in ‘verwijten’ dat het vorige college van B&W – waarvan GBLV onderdeel uitmaakte – veroorzaker is van al die ellende.

Rozenberg wilde dat beeld duidelijk rechtzetten. De hoofdlijn van zijn betoog: al in 2009 en nog eens in 2012 bleek al dat Avalex niet goed functioneerde; ondergrondse afvalcontainers werden al in de periode 2010-2014 geplaatst en ook toen al werd er afval bij gestort en waren er problemen rond grofvuil; eind 2015 besloot de gemeenteraad tot een nieuw afvalsysteem waarbij de burger afvalstoffen ging scheiden.

Conclusie, aldus Rozenberg, Het is dus veel te makkelijk om te zeggen dat het vorige college schuldig is aan het afval dat overal op straat te vinden is. Het is eerder de keuze in het verleden geweest om zonder goed na te denken in een gemeenschappelijke regeling Avalex te stappen en op Avalex voldoende bestuurlijk en financieel toezicht  uit te oefenen’.

Even voor de goede orde: de gemeente had altijd één of meerdere vertegenwoordigers in het dagelijks- en algemeen bestuur van Avalex. Rozenberg zelf zat in dat algemene bestuur vanaf zijn aantreden als wethouder in 2014 tot zijn aftreden in april 2017.

Rozenberg had dus, vanuit die positie, voldoende bestuurlijk en financieel toezicht  kunnen uitoefenen. Als dat niet voldoende gebeurde, is dat feitelijk een verwijt aan hemzelf.

De keuze om in Avalex te stappen was er één die door B&W en de gemeenteraad (in meerderheid) werd gedragen. Avalex ontstond in 2001, GBLV/Gemeentelangen in 2002. Tot maart 2014, toen GBLV deel werd van de regerende coalitie, kon de partij vanuit de oppositie dus ageren tegen Avalex het besluit daar als gemeente in te stappen.

Activiteiten die er, kennelijk, niet tot leidden dat de gemeente de band met Avalex doorsneed. Sterker nog: de gemeenteraad heeft zich eind 2013 unaniem – dus mét steun van GBLV –  uitgesproken voor een gezamenlijk afvalbeleid in de regio en daarvoor in februari 2014 uitgangspunten aan het college meegegeven. Dat erkent ook Rozenberg.

Over de toekomst is het gemeenteraadslid helder: ‘Wat ons betreft moet er zo snel als mogelijk een aanbestedingsprocedure worden gestart of een andere partij de afvalinzameling goedkoper en beter kan dan Avalex’.

Een opvallende stellingname aangezien GBLV als coalitiepartij Avalex met hand en tand verdedigde. Rozenbergs partijgenoot Sanja Duijvestijn ging in de gemeenteraad zelfs zo ver kritikasters van Avalex in een emotionele oproep te vragen daarmee op te houden want de werknemers van het afvalbedrijf konden het niet meer aan. Terwijl die kritikasters, met name de gemeenteraadsleden Ton Overmeire (VVD) en Hans Geurts (CDA), alleen maar volstrekt gerechtvaardigde, feitelijke vragen stelden over het beleid van Avalex en de kosten daarvan voor de gemeente.

VVD en CDA vormen nu met PvdA (de voormalige coalitiegenoot van GBLV) en ChristenUnie-SGP een coalitie. In hun coalitieakkoord staat een aanpassing van het afvalbeleid. Geen breuk echter met Avalex. De ‘draai’ is aan beide kanten – VVD/CDA en GBLV – opvallend. Ook al scharen politici dat meestal onder het hoofdstuk ‘voortschrijdend inzicht’.

Hoe dan ook, GBLV blijkt nu ook voor nascheiding van afval als de techniek vervolmaakt is. Met andere woorden: Avalex gaat weer scheiden en niet de burger. Toen VVD en CDA dat in het verleden opperden waren hoon en spot nog hun lot.

Om de rotzooi bij de containers en op straat (grofvuil) aan te pakken oppert Rozenberg twee ideeën. Laat gemeentelijke handhavers, de medewerkers van Stadsbeheer, Avalex en communicatiemedewerkers beter samenwerken (daar willen B&W echter niet aan, aldus het raadslid); Avalex moet grof vuil dat voor middernacht wordt gemeld de volgende dag ophalen. Bovendien moet Avalex gescheiden afval in flats daar komen ophalen en inwoners niet verplichten naar containers elders te lopen met hun spullen.

Goede ideeën op zich, al roept het de vraag op waarom GBLV die als coalitiepartij niet heeft gerealiseerd. Men had er toen de macht toe. Waar Rozenberg niet over spreekt is de rekening. Alle diensten die de gemeente aan Avalex vraagt dan wel van het bedrijf eist kosten geld. En dat zal de gemeente (lees: de inwoners middels de afvalstoffenheffing) moeten ophoesten. Sancties aan Avalex opleggen kan de gemeente niet. Als mede-eigenaar straft men dan zichzelf.

Resteert het gedrag van mensen. Ook Rozenberg wijst daarop. ‘In onze beleving is het niet normaal om toiletpotten, koelkasten, kasten, kinderwagens en wat allemaal meer gewoon maar naast een afvalcontainer te gooien. Als de meerderheid van onze inwoners dat wel normaal vindt, dan zou de ultieme oplossing zijn om dat dan maar te accepteren. Maar laten we dan ook stoppen met geklaag dat het een bende is naast afvalcontainers; die bende is dan immers ook normaal geworden’.

De vraag waarom mensen in toenemende mate tot dat gedrag over gaan laat het gemeenteraadslid jammer genoeg onbeantwoord.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter