Nieuws
Cultuurorganisaties moeten in eigen spiegel kijken

De cultuurorganisaties moeten in de eigen spiegel kijken. Zij moeten zich afvragen of nauwere samenwerking tot een hogere efficiency  en dus lagere kosten kan leiden. Daarbij moet niet de eigen identiteit en het bewaren daarvan op de eerste plaats komen, maar het belang van de inwoners van onze gemeente.

Dat stelt de PvdA in een verklaring over het cultuurbeleid op de site van de partij. De coalitiepartij zegt zich sterk te maken voor cultuur in de gemeente. ‘Feit is dat we zowel landelijk gezien als in relatie tot de ons omringende gemeenten een laag bedrag per inwoner aan cultuur uitgeven’.

‘Feit is ook dat we in het coalitieakkoord spreken over een gevarieerd en goed cultuuraanbod in onze gemeente.  We moeten helaas vaststellen dat de meerjarenbegroting voorziet in een forse bezuiniging (circa 20 procent) die vooral door de openbare bibliotheek moet worden opgebracht’.

‘Het betekent  dat in onze theaters (Ludens en Veur) niet wordt geïnvesteerd met als gevolg verschraling van het aanbod en dreigende sluiting. De verdere ontwikkeling van Ludens tot culturele hotspot komt tot stilstand en voor het Veur dreigt sluiting’.

‘Zowel Veur als Ludens hebben zich de afgelopen jaren als culturele ondernemer gemanifesteerd.  Het Veur toont aan dat een volledig op eigen middelen draaiend theater niet haalbaar is. Ludens laat zien dat het ondernemen ten koste van het eigen vermogen gaat waardoor op  langere termijn het aanbod gaat verschralen’.

‘In een grijze en steeds meer vergrijzende gemeente vormen de theaters, de openbare bibliotheek en ander kunst-  en cultuuruitingen een onmisbare schakel in de sociale cohesie’.

‘Ligt de bal uitsluitend bij de politiek? Natuurlijk niet’, geeft de partij aan. Om vervolgens te komen met het pleidooi dat de betrokken organisaties ook zelf aan de gang moeten. ‘Bundeling van krachten in een Cultuurpodium, zoals Frank Rozenberg van GBLV voorstelt, is een goed initiatief’.

Desondanks geeft de PvdA aan een voorstel van de VVD om het Veur Theater nu met 20.000 euro te steunen om vervolgens in 2019 te beslissen over een blijvende oplossing binnen een Actieplan cultuur, te steunen.

Zelf wil de PvdA een onderzoek naar de positie en toekomst van de bibliotheken. Dat moet samen met sociale en culturele partners plaatsvinden. Op grond daarvan kan pas beslist gaan worden over de financiële middelen. Een ingeboekte bezuiniging van 325.000 euro op de bibliotheken vanaf 2022 moet daarom voorlopig in de ijskast worden gelegd. PvdA-fractieleider Jochem Streefkerk zal daartoe dinsdag in het beraad van de gemeenteraad over de begroting 2019-2022 een motie indienen. Twee weken geleden bij de eerste ronde van dat beraad was de PvdA-voorman dat ‘vergeten’.

Volgens de PvdA is de bibliotheek is een  ontmoetingsplek, een plaats waar emancipatie plaatsvindt, kinderen die lezen en leren. Een plek waar gewerkt wordt aan het oplossen van achterstanden, waar sociale interactie ontstaat en sociale cohesie wordt gevoed. Dat alles moet gekoesterd worden, en dus is er ‘voldoende financiële ruimte’ nodig.

De PvdA vindt het risicovol dat er (nog) geen inhoudelijk plan aan de voorgestelde bezuiniging ten grondslag ligt. De taakstelling loopt vooruit op de verhuizing van de bibliotheek aan het Fluitpolderplein naar een nader te bepalen locatie, dan wel andere inhoudelijke keuzes over de inrichting van taken en functies van de bibliotheek.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter