Nieuws
Lokale steunmaatregelen coronacrisis

B&W hebben tot een pakket lokale steunmaatregelen besloten om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de lokale samenleving te minimaliseren. De maatregelen zijn een aanvulling op hetgeen de rijksoverheid doet. Op dit moment ligt de focus op het op korte termijn ontlasten van ondernemers, verenigingen en instellingen

De gemeentelijke maatregelen zijn erop gericht om de sociale infrastructuur te beschermen, economische schade te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners te ondersteunen. Een groot aantal van de maatregelen kan budgetneutraal worden uitgevoerd.

Als blijkt dat er extra maatregelen geld kosten zal vooralsnog de post ‘onvoorzien’ in de gemeentelijke begroting worden aangesproken. Hiermee hebben B&W de komende periode de ruimte en flexibiliteit om te doen wat nodig is ter ondersteuning van ondernemers, publieke organisaties en inwoners.

Economische schade beperken:

– Er worden voorlopig geen nieuwe aanslagen opgelegd. De aanslagen marktgelden (€ 44.000), toeristenbelasting (€ 143.000) en gecombineerde belastingaanslagen (€ 7.000) worden tot 1 juli 2020 niet opgelegd,

– Ondernemers die aantoonbaar in problemen zitten, kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de huidige aanslagen die al zijn opgelegd (dagtekening 31 januari 2020). Mochten ondernemers de belastingaanslagen ook later niet kunnen voldoen, dan kunnen deze onder voorwaarden oninbaar worden verklaard,

– Opschorten van de inning van reclamebelasting voor drie maanden tot 1 juli 2020. Omdat de geïnde gelden weer worden verstrekt als subsidie aan de ondernemersfondsen ten behoeve van activiteiten en promotie voor het winkelgebied, zal voor de zomer worden gekeken of en hoe verstrekking van de resterende subsidie voor 2020 gerealiseerd kan worden,

– Opschorten van aanmaningen en dwangbevelen voor de invordering van openstaande schulden tot 1 juli 2020,

– Verlagen van de invorderingsrente voor alle belastingschulden van 4% naar 0,01%,

– Het college zal vastgoedeigenaren middels een brief oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en waar mogelijk coulant te zijn met het vorderen van huisvestingslasten bij ondernemers die het moeilijk hebben als gevolg van de coronacrisis. Ook wordt ondersteuning geboden aan ondernemers(collectieven) bij aan aanvragen tot uitstel bij hun eigen vastgoedeigenaren,

– Opschorten van de venstertijden, zodat bevoorrading van de winkels, nieuwe bezorgdiensten en initiatieven, maximaal gefaciliteerd wordt. Het opschorten van venstertijden is voornamelijk van toepassing voor het Huygenskwartier in Voorburg, waar middels kentekenhandhaving gehandhaafd wordt,

– Stimuleren van initiatieven uit de markt (gemeente),

– Opdrachten voor onderhoud van wegen en groen waar mogelijk naar voren halen (gemeente),

– Het versneld uitbetalen van leveranciers (gemeente),

– Extra lokaal en sociaal inkopen waar mogelijk,

– Extra ambtelijke capaciteit voor een vlotte afhandeling van de stijging in het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand voor zelfstandigen (BBZ) als gevolg van de versoepeling van landelijke voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen,

– Voor ondernemers is een speciale webpagina ingericht met informatie over het steunpakket: https://www.lv.nl/ondernemers-en-coronavirus

Zelfredzaamheid inwoners ondersteunen:

– Alle inwoners met ondersteuningsvragen, al dan niet als gevolg van de coronacrisis, kunnen terecht bij het Sociaal Servicepunt (www.sociaalservicepunt.nl). Zij geven informatie, advies en ondersteuning en koppelen hulpvragen aan aanbod (ook particuliere initiatieven). Hun telefonische beschikbaarheid is verruimd. Het Servicepunt is alle werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar via 070 – 205 70 00 of e-mail: info@sociaalservicepunt.nl Het Sociaal Servicepunt maakt onderdeel uit van het gemeentelijke crisisteam zodat snelle opvolging kan plaatsvinden indien nodig,

– Samen met onderwijs en kinderopvang brengt de gemeente leerlingen in beeld die extra begeleiding nodig hebben en waarvoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Scholen bieden hen maatwerkoplossingen, waar nodig samen met de gemeente. Onderwijs op afstand geven scholen zelf vorm. Als ze hierbij praktische problemen ervaren, dan kunnen scholen bij de gemeente terecht,

– De gemeente biedt maatwerkoplossingen voor kinderen voor wie onderwijs in de thuis- of woonsituatie geen goede optie is. Dit zijn leerlingen die in jeugdzorginstellingen verblijven, leerlingen met psychische klachten of gedragsproblematiek, leerlingen die in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd door een onveilige thuissituatie wegens huiselijk geweld, psychiatrische problematiek van één van de ouders of andere omstandigheden. Scholen die leerlingen niet goed kunnen bereiken zullen door de gemeente (via team Leerplicht) worden ondersteund,

– Er is een tijdelijke tablet noodregeling in voorbereiding voor kinderen op de basisschool uit gezinnen met een inkomen tot 130% van de minimumnorm. Deze regeling is een vangnet als er door de scholen geen passende oplossing kan worden gevonden. Op deze manier kunnen alle kinderen onderwijs op afstand blijven volgen,

– Er wordt gewerkt aan het opvangen van het werk van schuldhulpmaatjes bij het aanvragen van schuldhulpverlening. Zij leveren als vrijwilligers een belangrijke bijdrage in het op orde brengen van de administratie en kunnen dit werk door de coronacrisis niet meer uitvoeren,

– De lokale Voedselbank wordt financieel ondersteund omdat zij door sluiting van de Voedselbank Haaglanden geen toevoer van verse producten hebben. De Voedselbank maakt voor de levering hiervan afspraken met een lokale ondernemer,

– De continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening, ook als die wordt uitgevoerd door derden, wil het college zo veel mogelijk waarborgen. Niet alleen op korte termijn, maar ook op de middellange. Voor de WMO-zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders worden door het rijk maatregelen genomen om de continuïteit te borgen. Binnenkort wordt er een landelijke richtlijn verwacht over contracten en betalingen tussen gemeenten en aanbieders tijdens de coronacrisis. Zodra hierover duidelijkheid is, zal de gemeente deze richtlijn uitvoeren.

Beschermen sociale infrastructuur:

– Bedrijven en instellingen met een publieke taak (sport, cultuur, zorg en welzijn), die een accommodatie huren van de gemeente kunnen voor de komende drie maanden uitstel van betaling aanvragen met betrekking tot de huurkosten. Ook als er sprake is van particuliere huur is het college bereid te kijken of en hoe de gemeente kan helpen,

– Coulance in de prestatieafspraken die zijn gemaakt met subsidiepartners. Indien prestaties door de coronacrisis niet kunnen worden gehaald, zullen instellingen niet gekort worden op de subsidies. Het college moedigt partners aan om deze prestaties later dit jaar in te halen of te vervangen door andere activiteiten die juist nu hard nodig zijn voor onze kwetsbare inwoners. Zij kunnen daar afspraken over maken met de accounthouders/tafelvoorzitters van de gemeente,

– Faciliteren van particuliere initiatieven die individuele mensen of kwetsbare groepen helpen. Zij kunnen met hun vragen en ideeën terecht bij het Vrijwilligerspunt. Het college heeft grote waardering voor alle initiatieven die spontaan ontstaan in deze tijd en wil hen waar nodig ondersteunen om hun impact te maximaliseren.

Het college van B&W is zich ervan bewust dat er misschien meer nodig is. De komende tijd wordt nauwlettend gevolgd wat de werking is van deze gemeentelijke en de landelijke noodmaatregelen. Op basis daarvan wordt bekeken of meer maatregelen nodig zijn. B&W verwachten voor de zomer meer duidelijkheid te hebben of aanvullende maatregelen vanuit de gemeente nodig zijn en zal dan, indien nodig, met aanvullende maatregelen komen.