Mening
U zegt het maar: Waarom?

‘Wij richten ons als Actiegroep Vlietweg 3 met 558 leden graag tot u om onze zorgen en frustraties uit te spreken over de bouwplannen voor de gelijknamige locatie in Leidschendam-Zuid (flat met 138 woningen voor jongeren tussen 18 en 28 jaar, red.). De bezwaren concentreren zich op: de enorme hoogte van het kolossale gebouw op zó’n klein stuk bouwgrond; het gebrek aan parkeergelegenheid; de toenemende geluids- en milieuoverlast; het verdwijnen van groen; het aantasten van de leefbaarheid. Daarnaast gaat het om de willekeur in toewijzing en de totale ondemocratische gang van zaken.

In januari vorig jaar werden we geconfronteerd met een kant-en-klaar kolossaal ontwerp. Dit riep meteen de vraag op hoe het mogelijk is dat op zo’n klein stukje bouwgrond zo’n groot gebouw bedacht wordt. Daarna is alsnog een participatietraject gestart. Na 21 maanden praten is het resultaat bedroevend. De Actiegroep heeft zelfs méér vragen dan bij aanvang van het traject.

Vragen over het proces / participatie:
-Waarom heeft de gemeente de projectontwikkelaar gewezen op de aankoopmogelijkheid van Vlietweg 3 zonder een spelregelkaart mee te geven?
-Waarom roept wethouder Bianca Bremer in de media gedurende het participatietraject: ‘links om of rechts om … dat gebouw gaat er komen’?
-Waarom antwoordt Jeroen van de Ven (verantwoordelijk gemeenteambtenaar, red.) op een quote uit een interne mail van de gemeente waarin staat dat Vlietweg 3 wordt toegevoegd aan plan Overgoo ‘dat dit niet zo bedoeld is’?
-Waarom wordt gecommuniceerd dat in de slotbijeenkomst op 18 september 2023 in Partyboerderij Hijdra de resultaten getoond worden terwijl het participatietraject nog volop gaande was?
-Waarom hebben de leden van de klankbordgroep en van Actiegroep Vlietweg 3 het gevoel dat ze 21 maanden aan het lijntje zijn gehouden zodat de gemeente het lijstje met verplichte wettelijke stappen kan afvinken?
-Waarom is er überhaupt een tweede participatietraject gestart met 11 deelnemers terwijl van het begin af aan duidelijk is dat er geen financiële ruimte is om het plan aan te passen.
-Waarom gedraagt het ambtelijk apparaat van de gemeente zich als een dictatoriale wolf in democratische schaapskleren?
-Waarom is de conclusie tijdens het participatietraject dat het bouwplan niet past zonder de grond van Vlietweg 8a erbij en ligt het plan nu toch voor?

Vragen over de toewijzing:
-Waarom komt er maar zo’n 10% van de 162 jongeren uit Leidschendam-Voorburg?
-Waarom hoeft Wibaut (bouwer, red.) geen gebruik te maken van Woonnet?
-Waarom ontstaat hier toewijzing van woningen door willekeur en is er geen externe controle op juistheid van toewijzing?
-Waarom moet men na 5 jaar de kamer weer verlaten terwijl de wachtlijst bijna 9 jaar is?

Vragen over het milieu / gezondheid:
-Waarom is woningbouw belangrijker dan de leefbaarheid en gezondheid van de mensen in Zuid gezien de grote verkeersdruk?
-Waarom vindt de gemeente het niet belangrijk dat door de significante luchtvervuiling in Zuid de levensverwachting van de bewoners lager is dan op andere plaatsen in de gemeente?
-Waarom ligt het geluidsniveau op de gevels van woningen in Zuid nog steeds dagelijks
tussen de 70 en 110 decibel terwijl het wettelijk maximum 50 decibel is?

-Waarom rijden er dagelijks nog steeds 9000 auto’s door het Damcentrum terwijl de toezegging is gedaan door de gemeente dat dit verminderd zou worden tot 5000?
-Waarom antwoordt Jeroen van de Ven dat ‘de WHO-advieswaarden (wereld gezondheidsorganisatie, red.) geen onderdeel zijn va ons toetsingskader’ op het gegeven dat de luchtkwaliteit in Zuid nu al de WHO-norm met een factor 100 overschrijdt?
-Waarom is de omgeving Damhouderstraat, Sluisplein, Damplein en Damlaan nog steeds niet tot milieuzone gemaakt met uitsluitend toegang voor bewoners en bedrijven?
-Waarom gaat men zo lichtzinnig om met de gifbelt met bijbehorende
saneringskosten achter Vlietweg 2 ten behoeve van parkeren voor 1828 (de projectontwikkelaar, red.)?

Vragen over belangen omwonenden:
-Waarom weegt het belang van de projectontwikkelaar zwaarder dan de bezwaren van 558 steun betuigende omwonenden en ondernemers?
-Waarom veegt de gemeente alle ingediende voorstellen tot wijziging of verplaatsing van het bouwplan van tafel met veel oneigenlijke argumenten?
-Waarom houdt men geen rekening met een vergrijzende bevolkingsgroep die juist erg
afhankelijk is van de auto?

-Waarom houdt men geen rekening met de mensen die buiten Leidschendam-Voorburg werken en afhankelijk zijn van de auto?
-Waarom horen we, vlak voordat we het parkeeronderzoek eindelijk krijgen, dat er toch ook ineens studenten komen wonen en niet, zoals beloofd, alleen werkende jongeren?
-Waarom geven de meeste participanten van de omgevingsvisie aan dat ze leefbaarheid belangrijker vinden dan nog voller bouwen en wordt dit toch gedaan?
-Waarom doet wethouder Bremer niets met de legitieme zorgen en smeekbeden van de bewoners en ondernemers van Zuid !!?

Vragen over de infrastructuur;
-Waarom wordt dit gebouw hier gepland terwijl het 16 minuten lopen is naar de Randstadrail?
-Waarom besluit de gemeenteraad de parkeernormen te verlagen in gebieden waar voldoende openbaar vervoer beschikbaar is, terwijl Leidschendam-Zuid helemaal geen openbaar vervoer heeft?
-Waarom zorgt de gemeente niet eerst voor adequaat openbaar vervoer in Leidschendam-Zuid, vóórdat nieuwe woningen worden gebouwd?
-Waarom maakt de gemeente geen gebruik van de ervaringen met het verkeers- en parkeerdebacle rond The Mall?
-Waarom verschuilt de gemeente zich achter de onwil van HTM om openbaar vervoer beschikbaar te stellen, terwijl het redelijk eenvoudig is om zelf een pendelvoorziening op te tuigen tussen bijvoorbeeld hotel Centraal (Randstadrail), Damcentrum, The Mall, ziekenhuis Antoniushove (tram 2 en 19) en vice versa?
-Waarom zijn er nog steeds geen maatregelen om sluipverkeer terug te dringen en Zuid te ontlasten?

Vragen over de parkeerdruk:
-Waarom staan in de parkeerdriehoek achter de Nieuwstraat slechts 40 parkeerplekken ingetekend, terwijl na een fysieke telling over langere periode is gebleken dat er gemiddeld 52 auto’s geparkeerd staan?
-Waarom zijn er voor 162 bewoners slechts 38 parkeerplekken ingetekend?
-Waarom komen deze 38 parkeerplekken op gemeentegrond terwijl het een verplichting is
dat een projectontwikkelaar zelf in de parkeerbehoefte voorziet?

-Waarom antwoordt Jeroen van de Ven op een schrijven van de advocaten van de Actiegroep dat ‘het bouwplan moet voorzien in haar eigen parkeerbehoefte binnen haar eigen plangrenzen’ terwijl nu blijkt dat dit helemaal niet zo is?
-Waarom zegt wethouder Van Eekelen na een bezoek aan een IT-bedrijf in de Nieuwstraat met 60 medewerkers dat ze enorm blij is met dit soort bedrijven binnen de gemeente, terwijl collega Bremer met plan Vlietweg 3 zoveel parkeerproblemen genereert dat dit IT- bedrijf serieus overweegt de gemeente te verlaten?

Vragen over het parkeeronderzoek:

-Waarom moeten we vertrouwen op een parkeeronderzoek dat is gebaseerd op landelijke statistieken terwijl maatwerk op zijn plaats is?
-Waarom worden studenten in het parkeeronderzoek meegenomen terwijl het verplichte percentage studerende bewoners niet is vastgelegd?
-Waarom worden studenten überhaupt opgenomen in het parkeeronderzoek op een locatie die helemaal niet aantrekkelijk is voor studenten?
-Waarom wordt een niet representatief onderzoek naar de woonwensen onder jongeren gebruikt om de gemiddelde leeftijd van de jongeren in het parkeeronderzoek te bepalen?
-Waarom wordt er in het parkeeronderzoek uitgegaan van 5% jongeren van 18-21 jaar terwijl we mogen verwachten dat die er niet zullen zijn in verband met de hoge huur en het ontbreken van huurtoeslag?
-Waarom wordt er 20% van het aantal parkeerplekken afgetrokken in verband met 3 deelauto’s terwijl de belangrijkste voorwaarde voor het slagen ervan nabijheid van openbaar vervoer is?
-Waarom is er in het parkeeronderzoek geen correctie voor de 2-kamer appartementen omdat dit alleen werkende mensen zullen zijn?
-Waarom is er in het parkeeronderzoek geen correctie voor de mensen die begeleid wonen?
-Waarom schrijft Empaction in het parkeeronderzoek dat zich verschillende bus- en tramhaltes op loopafstand bevinden terwijl dit niet zo is?

Vragen over het groen:

-Waarom wordt parkeren mogelijk gemaakt ten koste van het groen achter Vlietweg 2, terwijl groen zo heilig is?
-Waarom zegt de gemeente dat dit plan voor verstening zorgt en ligt dit plan nu toch voor?
-Waarom wordt het laatste stukje groen in de Nieuwstraat opgeofferd aan nog meer stedelijke verdichting?
-Waarom verkoopt de gemeente een perceel met groen ten behoeve van een gebouw en parkeerplaatsen en komt er een veel kleiner stukje groen voor terug dat uit het zicht ligt.

Vragen over het bouwplan:
-Waarom geeft Paula van der Ark (gemeentelijk projectleider, red.) op het voorstel om het gebouw onderdeel te maken van plan Overgoo ‘dat de gemeente daar geen grondposities heeft’?
-Waarom antwoordt Paula van der Ark op de vraag om Vlietweg 3 op te nemen in plan Overgoo dat dit niet mogelijk is door ‘niet synchroon lopende doorlooptijden’. Daaruit blijkt dat een kleine vertraging blijkbaar ernstiger is dan dat omwonenden tot in lengte van dagen tegen een muur van 80 m. lang en 16,5 meter hoog moeten aankijken?
-Waarom kijkt de gemeente niet serieus naar de mogelijkheid om het 1828-gebouw op te
nemen op een plek waar wel openbaar vervoer beschikbaar is bijvoorbeeld Klein Plaspoelpolder?

-Waarom wordt een bouwplan met een hoogte van 16,5 m. überhaupt overwogen dat 10,6 m. van een huis van 5 m. hoog komt?
-Waarom mag plan Vlietweg 3 wel 16,5 meter hoog worden terwijl plan Overgoo, daar waar het aansluit aan de bestaande bebouwing van Nieuwstraat en De Oude Bleijk, niet hoger mag worden dan de bestaande nokhoogte?
-Waarom tussen de bestaande bebouwing en plan Overgoo met een mooi oplopende bouwlijn ineens een kolos van 16,5 meter hoog op een veel te klein perceel toestaan?
-Waarom is medio 2021 tijdens een presentatie van de plannen voor Overgoo de omwonenden voorgehouden dat de bouwhoogte vanaf De Oude Bleijk en de Nieuwstraat geleidelijk op zal lopen naar het hoogste punt langs de Noordelijke Randweg? En wordt in januari 2022 ineens een kolossale flat van 16,5 meter hoog ingetekend op Vlietweg 3?
-Waarom geeft Jeroen van de Ven aan dat de spelregelkaart voor Overgoo niet van toepassing is op Vlietweg 3, terwijl dit aanpalende projecten zijn met een aantoonbaar ruimtelijk verband?
-Waarom is het deel van het 1828-gebouw aan de Vlietzijde ingetekend op grond van de gemeente? Is de gemeente niet op de hoogte van het Didam-arrest (overheid mag grond niet één-op-één verkopen, red.)?
-Waarom plant men het verplaatsen van de inrit van Vlietweg 8a zonder dat daar overeenstemming over is?
-Waarom is dit plan op deze plek nog niet van de baan terwijl heel Leidschendam- Zuid tegen is?

Het mag duidelijk zijn dat het hier om veel meer gaat dan het dictaat Vlietweg 3. Het gaat om een zeer brede vorm van frustratie onder de bewoners, werknemers en ondernemers van Leidschendam Zuid. Al 21 maanden stoppen we met z’n allen veel tijd en energie in dit belachelijke plan. Onze oproep is: stop deze tijd en geld rovende procedure! Het door laten gaan van dit plan is niet alleen minachting van de inwoners, maar ook een dolksteek in de rug! Wanneer staat er een Pieter Omtzigt op in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg?’

(Aktiegroep Vlietweg3)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter