Nieuws
Gemeente verbond zich aan Unibail Rodamco

De gemeente heeft Unibail Rodamco alle medewerking toegezegd bij de realisatie van het nieuwe winkelcentrum Leidsenhage. Dit blijkt uit een tot nu toe geheime overeenkomst die toenmalig wethouder P. van Ostaijen (CDA) op 6 maart 2014 met Unibail Rodamco (UR) – in de persoon van J.C. van Haaren – aanging. Vlietnieuws.nl heeft het stuk in handen.

In de overeenkomst staat letterlijk dat partijen zich onthouden van mededelingen aan derden met betrekking tot de exacte inhoud van de overeenkomst. Dat geldt ook richting de gemeenteraad. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor ‘bevoegde organen binnen de gemeente’ die de overeenkomst moeten uitvoeren. En dan nog alleen voor zover de informatieplicht dat nodig maakt.

In de overeenkomst staat dat ‘partijen’ (gemeente en UR) het erover eens zijn dat het winkelcentrum na herontwikkeling alleen kan functioneren als top regionaal winkelcentrum op basis van een integrale herstructurering gecombineerd met nieuwbouw, renovatie en herinrichting van de openbare ruimte.

Destijds werd al vastgelegd dat UR de gemeente 7 miljoen euro (ex btw) zou betalen voor grond die nodig is voor de uitbreiding van Leidsenhage en parkeerfaciliteiten. Voor gronden ten behoeve van de renovatie werd een grondprijs van 1 euro (ex btw) afgesproken. UR beloofde een bijdrage te betalen voor de herinrichting van de openbare ruimte alsmede 0,5 miljoen euro als vergoeding voor plankosten.

De gemeente zegt toe mee te werken aan eventuele aanpassingen en afwijkingen van de plannen als UR dat nodig acht. De gemeente belooft ook geen eisen te zullen stellen voor de binnenzijde van het winkelcentrum.

In 2014 beloofde de gemeente al ten behoeve van het nieuwe Leidsenhage een globaal bestemmingsplan te maken. Waar mogelijk zouden procedures versneld en vereenvoudigd worden. UR werd toegezegd dat men tot 5 procent van bouwvlakken, maatvoering en functies mocht afwijken.

De gemeente zegde toe zich maximaal in te zullen spannen de markt van de burgemeester Banninglaan te verplaatsen naar het nieuwe evenemententerrein bij het nieuwe winkelcentrum, direct voor het hotel. Wat de inrichting van de openbare ruimte betreft zegde de gemeente toe zich maximaal in te spannen om UR die werken te laten uitvoeren.

De gemeente beloofde de bebording aan te passen zodat naar het winkelcentrum wordt verwezen. Ook zegde de gemeente toe mee te werken aan passende reclame-uitingen op, aan en rondom het nieuwe winkelcentrum. Eigenaren en winkeliers die gedurende de werkzaamheden aan het winkelcentrum objecten in de openbare ruimte wilden plaatsen, hoefden daarvoor geen precariobelasting te betalen, zo beloofde Van Ostaijen.

Van Ostaijen stopte bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Die werden op 19 maart gehouden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter