Nieuws
Geen slagschaduw van windmolen verwacht

‘Omdat er een grote afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden wordt aangehouden, is het niet de verwachting dat er slagschaduwhinder optreedt’. Dat staat in een rapport opgesteld door CEVA, Prodelta (grondeigenaar) en De Wolff Nederland Windenergie (bouwer), voor de bouw van de windmolen op het CEVA-terrein aan de Westvlietweg. Het stuk werd in april 2011 gemaakt ten behoeve van de aanvraag voor de bouw van de molen. Het is in handen van Vlietnieuws.nl

Bewoners van met name de Zeeheldenwijk in Leidschendam-Voorburg ondervonden enorme hinder van de slagschaduw toen de molen eind 2016 begon te draaien. De afstand van de molen tot de dichtstbijzijnde woningen is 343 meter. Voor de molenbouw hoefde geen milieu effect rapportage (mer) opgesteld te worden. Er kon volstaan worden met een zogenoemde ‘melding’.

Uit een rapport opgesteld door Pondera Services in Hengelo, daterend van april 2011, blijkt dat de hinder door slagschaduw voor omwonenden per jaar werd berekend op minimaal 6.05 uur voor woningen in Park Vronesteyn tot maximaal 22.35 uur in de Evertsenstraat. Daar tussenin zaten woningen aan de Jan van Galenstraat (10.20 uur), Piet Heinstraat (8.33 uur), Cortenaerstraat (6.18 uur) en Broekweg (uiteenlopend van 6.05 tot 20.52 uur).

In augustus 2012 herzag Pondera Services die berekening. De hinder door slagschaduw werd per locatie verminderd met tussen 3 en 26 minuten. Dat laatste was het geval voor Broekweg 140. Waarom die vermindering werd doorgevoerd blijkt niet uit het stuk.

De windmolen heeft een mechanisme die de molen automatisch stilzet bij te veel slagschaduw bij objecten (zoals woningen) binnen een afstand van 1344 meter van de molen. Dat gebeurt als de slagschaduw meer dan zeventien dagen in een jaar voor komt en langer duur dan 20 minuten.

Pondera Services rekende uit dat de molen wegens te veel slagschaduw jaarlijks 105 uur zou moeten stilstaan; 1,56 procent van de tijd dat het ding zou werken. Overigens wordt er rekening mee gehouden dat de molen 92 procent van de tijd draait.

In het rapport uit 2011 stellen CEVA, Prodelta en De Wolff Nederland Windenergie ook dat de geluidhinder van de molen ‘grotendeels’ wordt weggenomen gezien de afstand tot woningen in de buurt. Pondera Services berekende een gemiddelde jaarlijks geluidbelasting van 35 tot 47 decibel (eenheid geluid) op woningen in de buurt. De 35 decibel geldt voor panden in Park Vronesteyn, de 47 decibel voor Broekweg 140. Wettelijk is maximaal 47 decibel geluid toegestaan.

Of de rapporten tot maatregelen hebben geleid is onbekend. Inmiddels hebben 88 omwonenden een klacht ingediend over de molen bij de gemeente Den Haag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter