Nieuws
Huygenskwartier-beraad ‘top secret’

De gemeenteraad vergadert vanavond achter gesloten deuren over het zogenoemde plan-Waaijer voor de sloop en bebouwing achter de panden Herenstraat 42 – 46. Het overleg is zo geheim dat informatie erover uit de gemeentelijke informatiesystemen wordt geweerd, inclusief titel van het onderwerp dat besproken wordt. Er wordt alleen gesproken over nummer 1835599. Van het overleg worden geen verslag, video-opnamen of besluitenlijst gemaakt.

De agenda van de gemeenteraad is voor het ‘geheime’ deel op verzoek van burgemeester Klaas Tigelaar zelfs aangepast. Gestart wordt met de hamerstukken. Normaliter komen die pas aan het einde aan bod. Na alle bespreekpunten. Over de redegeving van deze omzetting werd echter in alle talen gezwegen.

B&W willen het beraad over een zogenoemd Voorbereidingsbesluit Huygenskwartier. Daarin staat volgens B&W informatie die geheim moet blijven om een ‘onevenredige benadeling’ te voorkomen. Daarnaast moeten de financiële belangen van de gemeente beschermd worden, aldus B&W.

Een Voorbereidingsbesluit moet normaliter bekend gemaakt worden, ter inzage worden gelegd en worden gepubliceerd op de site van de gemeente. Nu is er geen beroep of bezwaar mogelijk. Ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op grond waarvan een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld bouw moet worden verstrekt, wordt terzijde geschoven.

Ontwikkelaar Waaijer wil de panden achter de gevels Herenstraat 42-46 tot aan de Raadhuisstraat slopen. In plaats daarvan zou een ondergrondse parkeergarage moeten komen, een supermarkt van Hoogvliet en woningbouw. Daarover is al een onderhandse deal met de gemeente gesloten. Hoogvliet eiste bovendien dat de aanbesteding niet openbaar zou zijn, waardoor concurrentie buiten spel werd gezet.

De afgelopen maanden is het plan-Waaijer op verzoek van de gemeenteraad nader uitgewerkt. De gemeente kan vele miljoenen euro’s voor de bouwgrond vangen; geld dat nodig is voor de bouw van een nieuwe vergaderzaal van de gemeenteraad, kamers voor de fracties in de gemeenteraad en een kantoor voor de griffie mochten die allemaal verhuizen vanuit Herenstraat 72. Daarnaast kunnen  de gelden gebruikt worden voor een herinrichting van Herenstraat 72 ten behoeve van een verhuizing van museum Swaensteyn naar die plek, indien daartoe besloten wordt.

Een maand geleden besloten B&W nog dat het plan-Waaijer grotendeels openbaar werd. Dat naar aanleiding van een verzoek van een inwoner van het Huygenskwartier op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Volgens de betrokkene heeft het plan ‘niet wenselijke gevolgen voor omwonenden’. Het plan was tot nu toe als geheim bestempeld. Die openbaarmaking heeft  nog steeds niet plaatsgevonden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter