Nieuws
Vlietland-motie genegeerd

B&W negeren een door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie inzake natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit een brief van B&W aan de gemeenteraad.

Op 7 maart nam de raad unaniem een motie aan van PvdA, GBLV, VVD en GroenLinks. Daarin werd gesteld dat de provincie de toezeggingen en verplichtingen inzake de aanleg van een geluid- en zichtwerende voorziening langs A4 ter hoogte van Vlietland moest nakomen.

Ook werd zo snel mogelijk compensatie verlangd van de 60.000 vierkante meter bomen, struiken en ander groen die in Vlietland langs de A4 zijn weggehaald voor de aanleg van een gasleiding. Tevens diende de kap van bomen en ander groen in het noorden van Vlietland ten behoeve van de Rijnlandroute (verbinding A4 – A44) opgevangen te worden.

B&W blijken met de motie in de hand op 11 april een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te hebben gezonden. Daarin wijst B&W op een schrijven van Gedeputeerde Staten zelf waarin staat dat het overleg met Vlietland B.V. goed vordert.

B&W wijzen verder op lopend beraad met de provincie, Staatsbosbeheer en Gasunie over groencompensatie langs de A4. B&W willen het tempo is dat beraad houden, zeggen ze. Er wordt van uitgegaan dat er groencompensatie komt, ter plekke of in de buurt.

B&W constateren verder dat een studie naar een geluid- en zichtwerende voorziening langs de A4 volgens de provincie bijna klaar is. En schrijven er van uit te gaan dat zij de conclusies van die studie vernemen. Tenslotte vragen B&W aandacht voor het groen in het noorden van Vlietland.

Over de toezeggingen en verplichtingen van de provincie reppen B&W niet, noch eisen zij dat die worden nagekomen.

De provincie liet dezer dagen weten dat voor de aanleg van de Rijnlandroute bomen  worden gekapt. Gelijktijdig met de vergunningaanvragen stelt de provincie bomencompensatieplannen op voor het planten van nieuwe bomen. Per gemeente wordt een compensatieplan gemaakt, in overleg met de betreffende gemeente.

Voor de bomen die gekapt moeten worden in Leidschendam-Voorburg is de Wet Natuurbescherming (voormalige Boswet) van toepassing. Volgens deze wet hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden bij de gemeente, maar wordt volstaan met een melding. De Gasunie heeft begin dit jaar de bomen gekapt ter voorbereiding op het verleggen van gasleidingen in de Oostvlietpolder en aan de oostkant van Vlietland. Samen met de Gasunie, de gemeente Leidschendam-Voorburg en Staatsbosbeheer werkt de provincie nu aan een gezamenlijk compensatieplan voor de bomen die worden herplant.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter