Nieuws
‘Snelwegpanorama’ voor Vlietland; geen scherm

Het is altijd de bedoeling geweest dat natuurliefhebbers en recreanten vanuit Vlietland zicht hebben op de A4 en het landschap daar achter. Dit blijkt uit een nota die de provincie Zuid-Holland aan de gemeenteraad heeft gezonden. Aanleiding vormden vragen over groencompensatie voor grootschalige bomenkap in Vlietland.

De provincie verwijst onder meer naar het Gebiedsprofiel Duin, Horst en Weide; een natuur- en recreatieproject waarin ook Leidschendam-Voorburg deelneemt. ‘Een visuele relatie tussen weg en omgeving van belang; vanaf de snelweg zijn de omringende landschappen en kruisingen met landschappelijke hoofdstructuren zichtbaar en beleefbaar’, stelt de provincie.

‘Nieuwe of aan te passen infrastructuur wordt altijd beschouwd als een integrale gebiedsopgave inclusief inpassingsvraagstukken. Hieronder wordt naast ligging in het landschap ook verstaan; omgaan met doorlopende landschappelijke structuren, logische oplossingen voor doorgaande ecologische en recreatieve verbindingen en behoud van gebruiks- en belevingswaarde van het omliggend gebied en logische verbinding met aansluitende infrastructuur’.

De provincie zegde eerder toe een geluid- en zichtscherm langs de A4 ter hoogte van Vlietland te bouwen. Daar is men later weer van afgestapt. De gemeenteraad heeft in een motie verlangd dat het scherm er alsnog komt. De provincie nu:

‘De openheid van het gebied (de snelwegomgeving) dient zo min mogelijk te worden verstoord en versnippering moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Hierbij geldt onder andere dat het landelijke karakter van de snelweg wordt gehandhaafd teneinde te voorkomen dat er een zelfstandig weglandschap ontstaat. In die zin geldt ook dat de barrièrewerking van de weg moet worden geminimaliseerd, zodat ingezet kan worden op een ecologische, landschappelijke en recreatieve verbinding tussen de kust en het Groene hart. Dit geldt ook vanuit de visuele relatie tussen de weg en de omgeving door het zicht op het landschap te handhaven: de weg behouden in het landschap en niet inplanten of afschermen. Daar waar geluidsschermen of -wallen juridisch noodzakelijk zijn, worden deze zorgvuldig ingepast. Het ruimtelijke beleid van de provincie dwingt tot verregaande terughoudendheid met betrekking tot de aanleg van een geluidscherm langs de A4’.

Inzake de eerder bomenkap meldt de provincie dat het gaat om 3,9 hectare grond binnen Leidschendam- Voorburg. Daar verdwenen 1434 bomen en honderden struiken. Bij de herplant komen er 1289 bomen (waarvan 103 op grondgebied van Stompwijk) en 9591 struiken terug. Het zal 5 tot 7 jaar duren voordat alles is volgroeid.

De provincie meldt wel dat er nog nieuwe bomenkap zal plaatsvinden. Staatsbosbeheer moet slechte populieren en zieke essen kappen. Als het plan voor ruim 200 recreatiewoningen in Vlietland doorgaat zal ook daarvoor gekapt moeten gaan worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter