Nieuws
Interview lijsttrekker Jan Willem Rouwendal

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wil Vlietnieuws de inwoners een zo goed mogelijk beeld geven van de plannen van de diverse partijen. Vandaar dat wij alle lijsttrekkers tien, dezelfde, vragen voorleggen. De vragen en antwoorden publiceren wij als geheel. De lezer krijgt daardoor ook de mogelijkheid te vergelijken. Vandaag aflevering 1: Jan Willem Rouwendal, lijsttrekker ChristenUnie-SGP (nu één zetel in de gemeenteraad).

  • De  gemeente kent een ‘afvalprobleem’. Hoe wilt u dat oplossen?

De oplossing zit wat ons betreft in het ‘slim ophalen’: als we zorgen dat alle (bijna) volle containers (kan digitaal op afstand worden geconstateerd)  tijdig worden geleegd kan een beter resultaat worden bereikt zonder dat het meer kost. En als we zelf ons afval scheiden kunnen we de hoeveelheid restafval  verder beperken. Want het is goed dat we ons realiseren dat we zelf de producent van afval zijn.

  • Er is een grote vraag naar woningen: huur en koop, groot en klein, sociaal en vrije markt. Waar kunnen die volgens u nog gebouwd worden? Of moeten we ‘de lucht in’?

De behoefte aan woonruimte neemt toe, en zeker voor het laagste segment is de afgelopen jaren te weinig gebouwd. De oppervlakte  van de gemeente blijft echter gelijk. Uiteraard heeft bouwen binnen de bestaande bebouwde kom de voorkeur. Maar we willen ook het groene karakter van Leidschendam-Voorburg binnen de bebouwde kom behouden. Dus we zullen niet altijd ontkomen aan gestapelde bouw. Overigens moet in regionaal verband gezocht worden naar optimale locatiekeuzen.

  • De wegen, vooral de oost-west verbindingen, zijn vaak overvol. Is een nieuwe oeververbinding een oplossing (en zo ja: waar moet die komen?) of ziet u andere mogelijkheden iets aan de doorstroming te doen?

Het aantal auto’s groeit nog steeds. Met de beperkte ruimte die we hebben kunnen we echter niet onbeperkt infrastructuur aan blijven leggen. Bovendien moet het kosteneffectief zijn. ChristenUnie-SGP ziet daarom meer in andere oplossingen: het aantrekkelijk maken van alternatieven , inzetten op deelbezit van auto’s en investeren in inventieve verkeersreguleringssystemen.

  • De gemeente kent twee theaters: één met subsidie, de ander zonder. Moet dat zo blijven? Er zijn ook twee ‘hoofdvestigingen’ van de bibliotheek. Moet dát zo blijven?

Wij zien op dit moment geen reden het huidige beleid ten aanzien van theaters te veranderen. En bij een gemeente met een omvang als de onze kiezen we voor twee hoofdvestigingen waar alles voorhanden is. Dat lijkt ons beter dan deelvestigingen met een beperkt aanbod.

  • Stompwijk is weliswaar een deel van de gemeente; de inwoners daar voelen dat niet zo. Ze zijn georiënteerd op Leiden en Zoetermeer. Hoe wilt u de Stompwijkers beter bij LV betrekken?

We moeten de afstand naar Stompwijk met communicatie dichten. Stompwijkers moeten meer inspraak krijgen bij aangelegenheden die hun dorp betreffen. En het voorzieningenniveau moet op peil blijven. Het Kulturhus biedt mogelijkheden van diverse aard, van bloedprikkern tot jongerensoos en spreekuur voor maatschappelijke organisaties.  Die moeten we benutten! Verder vinden we het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn zodat Stompwijkers die dat willen ook in Stompwijk kunnen blijven wonen.

  • Moet de gemeenteraad in Huize Swaensteyn blijven vergaderen of ergens anders een nieuw onderkomen krijgen? Zo ja, waar dan?

Huize Swaensteyn heeft de uitstraling van een stadhuis met historie. Nadeel daarvan is dat het minder functioneel is ingericht. En  goede vergaderfaciliteiten, inclusief een publieke tribune met voldoende ruimte, zijn noodzakelijk. Als de huidige locatie niet kan worden aangepast, kan gekozen worden voor verhuizing naar een andere plek in het centrum van Voorburg.

  • Hoe financiert u alle ideeën in uw verkiezingsprogramma? Door lastenverhoging voor de burger, bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven of een mix van beide?

Besturen is keuzes maken. De gemeentelijke inkomsten hangen voor het grootste deel af van de bijdrage van het rijk. Binnen de ruimte die dat budget biedt moeten we kiezen waaraan we geld willen uitgeven. Het verhogen van gemeentelijke belastingen om extra uitgaven te financieren vinden we geen verstandige keus. Door slimmer samen te werken en ruimte te bieden aan initiatieven van burgers kan veel bespaard worden.

  • Wat waren voor u de drie grootste politieke teleurstellingen in de afgelopen vier jaar? En noem drie zaken waar u in politieke zin, juist erg trots op bent, terugkijkend naar de afgelopen vier jaar.

Het aantal incidenten, waarbij tot twee keer toe een wethouder gedwongen moest terugtreden, was te hoog. Ook de manier waarop het rapport van de enquêtecommissie Duivenvoordecorridor verpolitiseerd werd was teleurstellend. En ChristenUnie-SGP blijft het besluit ter zake de koopzondag betreuren. Positief is dat helder is geworden dat het geluid van ChristenUnie-SGP een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Onze inbreng wordt gewaardeerd. Dat nu  onderzocht wordt of in Leidschendam-Voorburg een horecavoorziening gerund door mensen met een beperking kan komen is dankzij een initiatief van ons.  Ook ben ik trots op de steunfractieleden Kees Verschoor en Hans Mulder, die ervoor zorgen dat we als kleinste fractie toch op vrijwel alle onderwerpen een inbreng kunnen leveren.

  • Met welke partijen denkt u na de verkiezingen het makkelijkst een coalitie te kunnen vormen, uitgaande van de verkiezingsprogramma’s en de ervaringen in de laatste vier jaar?

Wij willen ons, geheel in lijn met de traditie van ChristenUnie-SGP,  in alle richtingen constructief opstellen. De ChristenUnie-SGP wil ieder voorstel objectief beoordelen, ongeacht van wie het afkomstig is. De afgelopen vier jaar hebben we met alle raadsfracties goede contacten onderhouden en dat willen we zo houden.

  • Hoe wilt u meer vertrouwen in en belangstelling voor de lokale politiek bewerkstelligen?

Wij vinden het belangrijk om samen met de inwoners van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg te besturen. Ons motto is daarom niet voor niets: ‘Samen met U’. Dit betekent dat we  helder  communiceren, goed naar iedereen luisteren maar ook op tijd duidelijk maken dat niet alle wensen vervuld kunnen worden. En in de raad  moeten we zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om integriteit, samenwerkingsbereidheid en oog houden voor het gemeenschappelijk belang.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter