Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wil Vlietnieuws de inwoners een zo goed mogelijk beeld geven van de plannen van de diverse partijen. Vandaar dat wij alle lijsttrekkers tien, dezelfde, vragen voorleggen. De vragen en antwoorden publiceren wij als geheel. De lezer krijgt daardoor ook de mogelijkheid te vergelijken. Vandaag aflevering 4: Hans Peter Klazenga, lijsttrekker van GBLV /Gemeentebelangen (nu acht zetels in de gemeenteraad).

  • De  gemeente kent een ‘afvalprobleem’. Hoe wilt u dat oplossen? 

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat er vanuit de gemeente sprake is van slechte communicatie en een slechte voorbereiding rond de gewijzigde afvalinzameling. Wij willen dat de gemeente na een oprechte ‘sorry’ in de richting van de inwoners meteen orde op zaken gaat stellen. De volgende maatregelen zijn wat ons betreft noodzakelijk: zorgen dat er voldoende afvalcontainers zijn, afvalcontainers tijdig geleegd worden, zorgen dat er per wijk één vaste afvalinzameldag is bij huis-aan-huis-inzameling, zorgen dat grof vuil snel wordt opgehaald en tot slot strenge handhaving op afval bijplaatsen bij containers. Terug naar het oude systeem van afvalinzameling is geen optie: afvaldoelstellingen die landelijk zijn bepaald worden niet gehaald en de verwerkingskosten van afval zijn dan te hoog. 

  • Er is een grote vraag naar woningen: huur en koop, groot en klein, sociaal en vrije markt. Waar kunnen die volgens u nog gebouwd worden? Of moeten we ‘de lucht in’?  

GBLV/Gemeentebelangen wil het groen in de gemeente zoveel als mogelijk behouden. Woningbouw kan plaatsvinden op locaties die daarvoor nu al zijn aangewezen, zoals Klein Plaspoelpolder. Ook op nog vrijkomende plekken zoals de locatie van Veurs Voorburg, KJ-44 in Leidschendam, het Dorpshuis in Stompwijk kan woningbouw plaatsvinden. Verder kunnen leegstaande bedrijfspanden worden omgezet naar woningen. 

  • De wegen, vooral de oost-west verbindingen, zijn vaak overvol. Is een nieuwe oeververbinding een oplossing (en zo ja: waar moet die komen?) of ziet u andere mogelijkheden iets aan de doorstroming te doen? 

GBLV/Gemeentebelangen is een voorstander van een goede bereikbaarheid van de gemeente. Een extra oeververbinding OVER de Vliet bij Klein Plaspoelpolder biedt zoals onderzoeken laten zien, geen oplossing voor de bereikbaarheid. Een extra brug daar kost wel 10 – 15 miljoen euro. GBLV/Gemeentebelangen vindt dat verkwisting van gemeenschapsgeld. Ook is de Klein Plaspoelpolder bestemd voor woningbouw. Elders in de gemeente is ook geen plek meer. ONDER de Vliet ligt de oplossing in een betere capaciteitsbenutting van de Sijtwendetunnel. 

  • De gemeente kent twee theaters: één met subsidie, de ander zonder. Moet dat zo blijven? Er zijn ook twee ‘hoofdvestigingen’ van de bibliotheek. Moet dát zo blijven? 

Theaters: GBLV/Gemeentebelangen is blij dat het Veur Theater heeft laten zien hoe belangrijk een theater in Leidschendam is. Zonder subsidie heeft het theater een positie in Leidschendam-Centrum verworven. De financiële rek is er voor het theater wel uit en de continuïteit loopt gevaar. GBLV/Gemeentebelangen wil het theater behouden en vanuit de gemeente financieel steunen. Initiatieven zoals het Veur Theater moeten we koesteren! 

Bibliotheek: GBLV/Gemeentebelangen wil naar een bibliotheek die dichter bij gebruikers wordt gehuisvest en op een meer moderne manier gebruikers bedient. Twee centrale vestigingen ruilen wij liever in voor een aantal wijkvestigingen. 

  • Stompwijk is weliswaar een deel van de gemeente; de inwoners daar voelen dat niet zo. Ze zijn georiënteerd op Leiden en Zoetermeer. Hoe wilt u de Stompwijkers beter bij LV betrekken? 

GBLV/Gemeentebelangen ziet Voorburg, Leidschendam en Stompwijk als drie krachtige kernen die samen één sterke gemeente Leidschendam-Voorburg vormen. Dit betekent dat er ook oog moet zijn voor de specifieke wensen van bewoners en ondernemers uit Stompwijk. Wij bepleiten op zijn minst een openbaar vervoerverbinding (bus) tussen Voorburg/Leidschendam en Stompwijk en aandacht voor noodzakelijke woningbouw voor jongeren en ouderen. 

  • Moet de gemeenteraad in Huize Swaensteyn blijven vergaderen of ergens anders een nieuw onderkomen krijgen? Zo ja, waar dan? 

GBLV/Gemeentebelangen vindt Huize Swaensteyn ongeschikt als vergaderlocatie voor de gemeenteraad. Dit blijkt uit onderzoek (slechte akoestiek, geen klimaatbeheersing, publieksonvriendelijk, onveilig en fractiekamers zijn ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers). Dit oplossen kost meer dan verhuizen naar Herenstraat 42 in gedeeltelijke nieuwbouw, aangepast aan de eisen van deze tijd. Alternatieve bestemming voor Huize Swaensteyn: Ondernemershuis voor (creatieve) ZZP-ers.
 

  • Hoe financiert u alle ideeën in uw verkiezingsprogramma? Door lastenverhoging voor de burger, bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven of een mix van beide? 

GBLV/Gemeentebelangen is tegen lastenverhoging voor de burger. Lasten mogen alleen met het inflatiepercentage stijgen. De dekking van de plannen kan worden gevonden uit extra inkomsten door groei van het aantal inwoners (uitkering Gemeentefonds), bestaande budgetten tegen het licht houden (zijn zaken nog nodig en staat het budget nog in verhouding tot werkelijke kosten), door verkoop van gemeentegrond en afstoten gemeentelijke accommodaties, door verstandig om te gaan met de te verwachten inkomsten uit de verkoop van Eneco. 

  • Wat waren voor u de drie grootste politieke teleurstellingen in de afgelopen vier jaar? En noem drie zaken waar u in politieke zin, juist erg trots op bent, terugkijkend naar de afgelopen vier jaar. 

Trots:  

1) op alle zaken die we tot stand hebben gebracht door niet maar te blijven praten, maar gewoon te doen en zaken op te pakken, zoals de aanpak  van het Oude Centrum Voorburg (het Huygenskwartier), de aanpak van de verzakkingen in de Rietvink en de aanpak van de Stompwijkseweg.  

2) de lastenverlichting voor ondernemers (afschaffen van precario en gebruikersdeel OZB)  

3) de omslag in het denken over de gemeente als een kille uitvoerder van alleen wettelijke taken, naar een gemeente die ook een rol heeft als verbinder van inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven, waarbij ook ruimte is voor cultuur, sport, onderwijs en een sociale component. 

  • Met welke partijen denkt u na de verkiezingen het makkelijkst een coalitie te kunnen vormen, uitgaande van de verkiezingsprogramma’s en de ervaringen in de laatste vier jaar? 

Dat hangt af van de verkiezingsuitslag. We hebben in ieder geval goede ervaring opgedaan met D66, GL en PvdA. GBLV/Gemeentebelangen gaat voor een gemeentebestuur dat samen met inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven wil bijdragen aan een gemeente waar het nog beter wonen, werken en verblijven is. Met elke partij die zich in ons motto ‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg’ kan vinden, werken wij graag samen. 

  • Hoe wilt u meer vertrouwen in en belangstelling voor de lokale politiek bewerkstelligen? 

GBLV/Gemeentebelangen wil daarvoor investeren in een gemeente die vooral praktisch blijft in plaats van verzandt in dikke beleidsnota’s, niet tegenwerkt maar meedenkt, duidelijk is over wat wel en wat niet kan, die zaken gewoon goed regelt voor en samen met inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. 

(Aflevering 1 Jan Willem Rouwendal verscheen op 12/2, aflevering 2 Juliette Bouw op 16/2, aflevering 3 Floor Kist op 19/2)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter