Nieuws
Interview lijsttrekker Nadine Stemerdink

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart wil Vlietnieuws de inwoners een zo goed mogelijk beeld geven van de plannen van de diverse partijen. Vandaar dat wij alle lijsttrekkers tien, dezelfde, vragen voorleggen. De vragen en antwoorden publiceren wij als geheel. De lezer krijgt daardoor ook de mogelijkheid te vergelijken. Vandaag aflevering 6: Nadine Stemerdink, lijsttrekker PvdA (nu drie zetels in de gemeenteraad).

  • De gemeente kent een ‘afvalprobleem’. Hoe wilt u dat oplossen?

De oplossing is tweeledig. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat Avalex de ondergrondse containers leegt voordat deze vol zitten. Het is lastig te verteren dat dit bedrijfsproces bij Avalex op dit moment nog niet voldoende op orde is. Het plaatsen van digitale sensoren waardoor op afstand kan worden afgelezen wanneer er moet worden geleegd, is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Daarnaast hebben ook inwoners een verantwoordelijkheid. Het zetten van grofvuil in de openbare ruimte zonder dat daar een afspraak met Avalex voor is gemaakt of het plaatsen van vuilniszakken naast ondergrondse containers die nog niet vol zijn, beschouwt de PvdA als onbeschoft gedrag. Hierop moet strak gehandhaafd worden en overtreders worden beboet.

  • Er is een grote vraag naar woningen: huur en koop, groot en klein, sociaal en vrije markt. Waar kunnen die volgens u nog gebouwd worden? Of moeten we ‘de lucht in’? 

De PvdA is blij dat er in deze collegeperiode besluiten zijn genomen om weer sociale woningen in onze gemeente te bouwen, onder andere op de Rijnlandlaan, bij de Klein Plaspoelpolder en De Star. Iedereen moet in onze gemeente betaalbaar kunnen wonen. De ruimte om te bouwen in onze gemeente is echter beperkt. Dat betekent dat in de toekomst we er niet aan ontkomen om de hoogte in te gaan als we willen blijven bouwen voor mensen met bijvoorbeeld lage inkomens en jongeren.

  • De wegen, vooral de oost-west verbindingen, zijn vaak overvol. Is een nieuwe oeververbinding een oplossing (en zo ja: waar moet die komen?) of ziet u andere mogelijkheden iets aan de doorstroming te doen?

De PvdA ziet in een extra oeververbinding niet de oplossing om de doorstroming van auto’s te bevorderen. Daarmee wordt het probleem verplaatst. De PvdA wil investeren in het verbeteren van de Sijtwendetunnel. De doorstroming kan verbeteren door deze volledig te ondertunnelen en ongelijkvloerse kruisingen te realiseren. Ook wil de PvdA maatregelen om het autoverkeerom te leiden naar doorgangswegen, en het inzetten op alternatieve manieren van vervoer zoals de fiets en openbaar vervoer. 

  • De gemeente kent twee theaters: één met subsidie, de ander zonder. Moet dat zo blijven? Er zijn ook twee ‘hoofdvestigingen’ van de bibliotheek. Moet dát zo blijven?

In Leidschendam-Voorburg geven we een schijntje uit aan cultuur. We onderschrijven de positieve waarde van cultuur voor onze samenleving. Als we dit willen realiseren, dan moet je keuzes durven te maken en weer kiezen voor investeren in cultuur. Ook de bibliotheek heeft een centrale positie in onze samenleving en is onmisbaar als het gaat om bijvoorbeeld kinderen leren lezen, tegengaan van laaggeletterdheid en integratie. 

  • Stompwijk is weliswaar een deel van de gemeente; de inwoners daar voelen dat niet zo. Ze zijn georiënteerd op Leiden en Zoetermeer. Hoe wilt u de Stompwijkers beter bij LV betrekken?

De PvdA wil alle inwoners zich betrokken voelen bij de gemeente en de onderwerpen die er spelen. Het is terecht dat Stompwijk de afgelopen periode hoog op de politieke agenda heeft gestaan. De schop is nu eindelijk de grond in gegaan; Stompwijkseweg wordt aangepakt en de bouw van het Kulturhus is gestart. Dit heeft eenvoudigweg te lang op zich laten wachten. PvdA is ook trots op de kinderen uit Stompwijk. De twee speeltuinen aan de Van Santhorststraat en de Van Mererodestraat hebben de kinderen zelf ontworpen. Dat is de manier waarop de PvdA ook de komende vier jaar de inwoners wil blijven betrekken.

  • Moet de gemeenteraad in Huize Swaensteyn blijven vergaderen of ergens anders een nieuw onderkomen krijgen? Zo ja, waar dan?

De PvdA kiest er op dit moment voor om de gemeenteraad te blijven huisvesten in Huize Swaensteyn. Het is een centrale en historische plek in het Huygenskwartier. Wel moet er in de raadszaal en de werkplekken voor de griffie fors worden geïnvesteerd. Die voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. 

  • Hoe financiert u alle ideeën in uw verkiezingsprogramma? Door lastenverhoging voor de burger, bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven of een mix van beide?

Voor alle nieuwe ideeën betekent dat er politieke keuzes moeten worden gemaakt. De PvdA is geen voorstander van het verhogen van de belastingen om nieuwe politieke voorstellen te financieren. De middelen moeten uit de huidige begroting worden gehaald. De PvdA geeft in de bestedingen prioriteiten aan armoedebestrijding, zorg, leefbare wijken en duurzaamheid. 

  • Wat waren voor u de drie grootste politieke teleurstellingen in de afgelopen vier jaar? En noem drie zaken waar u in politieke zin, juist erg trots op bent, terugkijkend naar de afgelopen vier jaar.

Trots is de PvdA in de eerste plaats op de inzet om meer kinderen aan het sporten te krijgen door de invoering van de sportstrippenkaart. Ook zijn we trots op de inzet van de Klijnsmagelden om kinderen uit de armoede te krijgen, middels de schoolspullenpas en een verruiming van het kindpakket. Ten derde is de PvdA trots op de besluitvorming om in deze gemeente weer sociale woningen te bouwen. 

Dieptepunt de afgelopen periode was de hele politieke situatie rondom de Duivenvoordecorridor en alles wat daarbij is gebeurd en is voorgevallen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het aanzien van het lokaal openbaar bestuur in de brede zin des woords is aangetast. De lokale politiek moet hard werken om het vertrouwen van de inwoners weer te verdienen. 

  • Met welke partijen denkt u na de verkiezingen het makkelijkst een coalitie te kunnen vormen, uitgaande van de verkiezingsprogramma’s en de ervaringen in de laatste vier jaar?

Met die partijen die met ons zich willen inzetten voor een sociaal, leefbaar, en duurzaam Leidschendam-Voorburg. Afgelopen drie jaar zijn hierop goede stappen gezet. We hopen deze inhoudelijke lijn de komende periode te kunnen voortzetten. 

  • Hoe wilt u meer vertrouwen in en belangstelling voor de lokale politiek bewerkstelligen?

Het gesprek met de inwoners blijven aangaan. Als PvdA zoeken we dat gesprek actief op door bijvoorbeeld regelmatig de deuren langs te gaan. En vooral ook beter uitleggen waarom de politiek bepaalde keuzes maakt. 

(Aflevering 1 Jan Willem Rouwendal verscheen op 12/2, aflevering 2 Juliette Bouw op 16/2, aflevering 3 Floor Kist op 19/2, aflevering 4 Hans Peter Klazenga 23/2, aflevering 5 Lia de Ridder 26/2)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter