Nieuws
Jan Willem Rouwendal: ‘We voelen ons senang bij elkaar’

Jan Willem Rouwendal werd in 2014 voor het eerst gemeenteraadslid. Zijn partij, ChristenUnie-SGP, haalde destijds voor het eerst een zetel in de gemeenteraad. Vier jaar later is ChristenUnie-SGP coalitiepartner en Jan Willem Rouwendal wethouder. Een interview over deze opmerkelijke gang van zaken.

– De gemeente krijgt een coalitie die niemand vooraf verwachtte. Wat is het gevoel bij CU/SGP om daar deel  van uit te mogen maken, vier jaar nadat de partij voor het eerst in de gemeenteraad kwam?

,,Het is inderdaad een onverwachte coalitie. De inhoudelijke verschillen tussen de partijen zijn lokaal echter niet enorm groot. Waar het dan vooral op aan komt is of iedereen zich senang voelt bij elkaar. Dat is in deze combinatie het geval.’’

– Hoe zijn  de onderhandelingen verlopen? Jullie waren min of meer tot elkaar veroordeeld, maar toch: waren er spannende momenten? Probeerde de ene of de andere partij toch zijn wil aan de anderen op te leggen? Wat was de rol van de formateur in deze?

,,De formateur heeft zijn werk goed gedaan door vooral te zorgen dat er gedisciplineerd werd vergaderd en dat afspraken helder werden verwoord. De betrokken partijen leken allemaal echt bezig met hun voorkeurscoalitie, vanaf het begin was de sfeer goed en constructief, zonder dat onnodige pogingen werden gedaan om grenzen uit te proberen. Van de andere kant voelden we van elkaar goed aan wat voor de ander relevant was.’’

– De gesprekken hebben ruim een maand geduurd. Waarom zo lang?

,,De onderhandelaars en de formateur hebben ook allemaal een baan. Dat betekent dat er door de week beperkt kon worden vergaderd, het meeste gebeurde op zaterdagen. Ik denk dat als je het omrekent naar uren er niet buitengewoon lang is vergaderd.’’

– Over welke onderwerpen uit het coalitieakkoord is het langst beraadslaagd?

,,Er was niet een onderwerp wat er echt uitsprong, ik denk dat we relatief nog het langst hebben gepraat over de portefeuilleverdeling.’’

– Op welke onderdelen van het akkoord is ChristenUnie-SGP het meest trots?

,,We hadden een aantal speerpunten. Als het gaat om het meer ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving en duurzaamheid geldt dat we dit deelden met andere partijen. De afspraken met betrekking tot de zondag zijn typische ChristenUnie-SGP punten maar geen kernpunten uit het akkoord. Een punt dat wij tijdens de campagne als enige benoemd hadden was aandacht voor goedkope sociale huurwoningen, onder andere voor statushouders. Dat punt is nu ook benoemd, evenals woningen voor Stompwijkers in het eigen dorp.’’

– De coalitie start met een fors financieel  te kort. Ook de komende jaren laten rode cijfers zien. Dus geen ruimte voor nieuw beleid. Hoe wil de coalitie die beide zaken ‘oplossen’ zonder de lasten voor de burger te verhogen (een belofte die alle vier partijen voor de verkiezingen deden)?

,,Besturen is keuzes maken. We zullen stevig aan de slag moeten met de begroting voor 2019 om zowel het tekort weg te werken als onze eigen ambities te verwezenlijken. Dat betekent dat ook gekeken moet worden of er begrotingsposten zijn waaraan minder geld kan worden uitgegeven, bijvoorbeeld door efficiëncyvoordelen.’’

– Tijdens de onderhandelingen lag de PvdA onder vuur (van de nieuwe oppositie en verontruste leden). Heeft dat nog een effect gehad op de gesprekken dan wel de inhoud van het akkoord?

,,Geen directe invloed. Uiteraard hadden we er geen belang bij om het vuur aan te wakkeren, en waren we opgelucht dat de interne discussie goed is afgelopen.’’

– De oppositie heeft de messen al geslepen. Een houding die gelijkenis vertoond met de politieke mores van de afgelopen jaren waar nu juist iedereen van af wilde. Hoe verontrustend is dat en hoe wil de nieuwe coalitie die spanningen afbouwen?

,,We beseffen zelf ook goed dat we een kleine meerderheid hebben. Er is ook al gekeken naar onderwerpen waarop we met de oppositie samen op kunnen trekken. We hebben een akkoord op hoofdlijnen en staan wat betreft de uitwerking open voor een gesprek. Daarnaast spelen uiteraard persoonlijke verhoudingen een rol, daarvoor is een gesprek tussen de betrokkenen de beste oplossing.’’

– De coalitie wil vier jaar aanblijven maar hoe realistisch is dat gezien de positie van de PvdA en de houding van de oppositie?

,,De raadsfractie van de PvdA staat, met mandaat van de leden, achter het akkoord. Ik denk niet dat de discussie van de afgelopen weken ons de komende jaren gaat achtervolgen. De oppositie zal uiteraard ons voorstellen kritisch bekijken (waar niks mis mee is), maar dat men vier jaar lang een puur destructieve houding aan zal nemen verwacht ik niet.’’

– ChristenUnie-SGP zit voor het eerst in een coalitie. Kampt met een gebrek aan bestuurlijke ervaring. Hoe denkt  de partij dat op te lossen?

,,Iedere wethouder is ooit voor het eerst begonnen. Er word van verschillende kanten (VNG en partijbureaus) ondersteuning aangeboden. Het voordeel van gebrek aan ervaring is dat het elke dag afneemt.’’

– Welke rol ziet ChristenUnie-SGP voor zichzelf in de coalitie?

,,Met ons calvinistisch verantwoordelijkheidsbesef en de notie van naastenliefde kunnen we het goede in zowel liberale, socialistische als christendemocratische ideeën terugzien. Wij kunnen dus een samenbindende rol spelen en bijdragen aan een uitgebalanceerd beleid.’’

– Heeft ChristenUnie-SGP bepaalde doelen die men in  de coalitie wil verwezenlijken. Zo ja, welke?

,,Ik wijs terug naar de voor ons belangrijke punten in het coalitieakkoord. Daarnaast hoop ik oprecht dat we er aan kunnen bijdragen dat de verhoudingen in de raad snel verbeteren.’’

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter