VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP aanvaarden de windmolen langs de A4 direct onder de rook van de Zeeheldenbuurt. B&W zullen geen beroep aantekenen tegen een vergunning die Rijkswaterstaat voor de molen hebben afgegeven.

Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. In het VVD-verkiezingsprogramma 2018-2020 stond dat de partij er alles aan zou doen de molen weg te krijgen. In het CDA-programma viel te lezen dat de molen zo snel mogelijk verplaatst moest worden omdat deze niet thuishoort in de bebouwde kom. PvdA en ChristenUnie-SGP beloofden niets op dit punt.

Het vorige college had bezwaar aangetekend tegen de op handen zijnde vergunning van Rijkswaterstaat vanwege het afleidende karakter van het ding voor verkeer op de A4 hetgeen een gevaar voor de verkeersveiligheid vormde.

Rijkswaterstaat claimt dat er sinds de plaatsing van de molen geen toename is van ongelukken op de A4. Er zijn ook geen klachten over de molen in relatie tot verkeersveiligheid binnen gekomen noch verkeersonveilige situaties ontstaan.

Juristen hebben B&W laten weten dat in beroep gaan weinig zin heeft omdat de gemeente de stellingname van het vorige college niet met bewijzen kan onderbouwen. Dat bewoners klagen over de effecten van de molen voor hun woon- en leefklimaat is voor de beoordeling van deze vergunning niet ter zake doende, aldus de juristen.

B&W stellen nu geen aanknopingspunten te hebben voor een beroep. Wel wil men de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone juridisch steunen in een beroepszaak, mits de werkgroep daar behoefte aan heeft.

B&W willen verder de leefbaarheid in de Zeeheldenbuurt vergroten door een brief aan B&W Den Haag te sturen inzake geluid-, visuele- en lichthinder; aanplant van meer bomen langs de Broekweg; onderzoek onder bewoners naar ervaren overlast; contact met ProRail, NS en HTM over hinder werkplaats aan de Westvlietweg; contact met Rijkswaterstaat over extra geluidschermen langs A4 als niet aan wettelijke normen wordt voldaan.

De gewraakte molen staat op Haags grondgebied. Hij werkt sinds eind 2016. Rijkswaterstaat kwam er pas vorig jaar achter dat er nog een vergunning afgegeven moest worden omdat de molen dicht bij de A4 staat. Aan alle andere vergunningeisen is voldaan. Het weghalen kan alleen als de eigenaar daar zelf toe beslist. Die wil in dat geval financiële compensatie. En niemand is bereid die te betalen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter