Het afval en met name het optreden van afvalbedrijf Avalex vormde in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart, een hoofdbestanddeel.

Inmiddels zijn er sindsdien vele maanden vergaan. Vele weken waarin de hoeveelheid rotzooi op straat en bij containers alleen maar is toegenomen.

Maanden ook waarin bekend werd dat Avalex pas in 2019 weet wanneer er een container vol dreigt te raken waardoor men, preventief, tot het legen ervan kan overgaan.

Een periode ook waarin bleek dat het Clean Team – in december 2017 in het leven geroepen om bij containers langs te rijden om te zien of daar rotzooi lag en er voor te zorgen dat die werd opgeruimd – was opgeheven.

En een tijdsgewricht waarin bleek dat B&W, met name wethouder Astrid van Eekelen, binnen Avalex akkoord was gegaan met de begroting 2018 en 2019 die de gemeentekas zo’n 950.000 euro extra kost. Terwijl er al miljoenentekorten zijn die weggewerkt zouden moeten worden.

De gemeenteraad is inmiddels op vakantie. Net als veel inwoners van Leidschendam-Voorburg. Dat weerhoudt Astrid van Eekelen er echter niet van om middels een persbericht van de gemeente te verklaren ‘De straten in Leidschendam-Voorburg moeten weer schoon’.

Nu was dat een kreet die het vorige college van B&W gebruikte toen het Clean Team aan de gang ging. Alleen wil de wethouder het nu niet meer alleen aan dat team overlaten. ‘We moeten als gemeente, Avalex en inwoners de handen ineen slaan, om deze klus te klaren’, stelt Van Eekelen.

Hoe?  ‘Gekozen is voor actie op de korte termijn en een strategie voor de lange termijn om te komen tot een oplossing’, aldus de wethouder.

De ‘strategie’ blijkt nogal simpel. 1) Het Clean Time mag weer gaan rijden. 2) Avalex gaat de ondergrondse containers vaker te legen. 3) Er wordt zo spoedig mogelijk gestart een mobiel grofvuil brengstation waar bewoners, dichtbij huis, hun klein grofvuil en snoeiafval kunnen brengen.

4) Er wordt weer wekelijks afval opgehaald bij laagbouw. Avalex heeft de opdracht gekregen om hier zo snel mogelijk mee te starten zodra hiervoor capaciteit beschikbaar is. 5) Avalex gaat aan huis vaker grofvuil ophalen.

De gemeente zelf zal meer handhavers inzetten om het dumpen van afvalzakken bij containers tegen te gaan, en het dumpen van grofvuil in de openbare ruimte.

Puntsgewijs even nalopen. Wie schafte het Clean Team af vanwege de kosten (5000 euro per week)? De gemeente. 2) Containers vaker legen? Avalex beloofde dat ook al aan het vorige college van B&W. 3) Wie gingen er ook weer akkoord met het ontmantelen van het afvalstation aan de Nieuwe Havenstraat? Juist, B&W. Het mobiele brengstation was bovendien een idee van Avalex zelf. Het is al maanden oud. En ‘zo spoedig mogelijk’ zegt helemaal niets. 4) ‘Zo snel mogelijk weer starten’ met wekelijkse ophaal? ‘Als er capaciteit voor is’? Nietszeggende kreten. 5) Vaker grofvuil komen ophalen is leuk, maar het is geen garantie tegen dumpingen. En wat de extra handhaving betreft: ook dat was al een beleidsmaatregel van het vorige college van B&W.

De hamvraag komt echter niet aan bod: wie gaat het betalen? Avalex doet alles wat een klant – lees de gemeente Leidschendam-Voorburg – vraagt. Alleen volgt er wel een rekening. En daar praat wethouder Van Eekelen bewust niet over. Want die komt bij de burger terecht middels een hogere afvalstoffenheffing.

Wel laat ze de afdeling communicatie berichten dat de gemeente Avalex vooralsnog dit jaar (2018) niet hoeft te betalen voor ritten die de gemeentegrens overschrijden. Scheelt 142.000 euro op een rekening van 950.000 euro. Let wel: nergens staat dat de kosten niet meer betaald hoeven te worden. Het is alleen uitstel van executie.

O ja, Van Eekelen laat nog wel weten dat we met het huidige afvalbeleid er niet in slagen de hoeveelheid restafval per inwoner in 2020 terug te brengen naar 100 kilo. Zij noemt dat ‘niet acceptabel’. Alsof dat nieuws is. Het was al duidelijk dat de 100 kilo onhaalbaar was. Ook bij Van Eekelen die toen nog fractieleidster was van de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, de VVD.

‘Het afvalbeleid wordt daarom kritisch herzien en we passen het waar nodig aan om deze doelstelling te bereiken. We onderzoeken of nascheiding, eventueel in combinatie met voorscheiding, leidt tot lagere kosten, meer service aan inwoners en ook minder restafval’, besluit Van Eekelen.

De VVD was altijd tegen het nieuwe afvalbeleid waarbij de burger zelf afval scheidt. Men zette exclusief in op nascheiding. Nu volgt er echter een nuance ‘eventueel in combinatie met voorscheiding’. Dus toch een behoud van het huidige systeem?

De gemeenteraadsverkiezing is geweest. De nieuwe coalitie zit er. En het afvalsprookje kent zijn zoveelste hoofdstuk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter