Nieuws
Deal: geen geluidscherm A4 bij Vlietland

Er komt geen geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat hebben de provincie Zuid-Holland en het Recreatiecentrum Vlietland (DCV) vastgelegd in een overeenkomst. Dat heeft de Commissaris der Koning, Jaap Smit, de Provinciale Staten laten weten.

Smit erkent dat er in 2009 een overeenkomst is gesloten waarin de bouw van het scherm 3,5 kilometer lange was vastgelegd. Volgens hem was daar echter een financiële voorwaarde aan verbonden. Het scherm moest betaald worden uit de opbrengsten van bagger uit en stort in de Meeslouwerplas, het centrale water in Vlietland.

Smit stelt dat er geen wettelijke plicht was het scherm neer te zetten. Het was destijds een wens van alle betrokkenen inclusief RCV, milieu-  en natuurorganisaties. Later werden die organisaties partner in de overeenkomst. Dat geeft hen het recht naleving via de rechter af te dwingen. Dat geldt dan echter ook voor de financiering, aldus Smit.

De Commissaris wijst erop dat er ijkmomenten in de deal van 2009 zijn afgesproken; momenten om de zaak te heroverwegen. In 2014 is gekozen om nadruk te leggen op oeverstabilisatie van de plas plus een aantal andere waterwerken.

In navolging daarop is door de provincie en aannemer BAM een ‘alternatieve overeenkomst’ met RCV gesloten. Daarin staat het scherm niet meer.

In 2009 is er volgens Smit te veel aandacht gegeven aan de positieve kanten van de deal. De financiële randvoorwaarde van het scherm is te weinig aan bod gekomen. Tegelijk werden er te hoge verwachtingen over de komst van het scherm gewekt.

De Commissaris stelt dat de gemeente Leidschendam-Voorburg zelf kan besluiten tot de bouw van het scherm. Dat geldt dan ook voor de landschappelijk inpassing. Men zal dat dan zelf moeten regelen. Wel zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden want daarin staat het scherm niet.

Smit schrijft dat andersluidende interpretatie van de afspraken uit 2009 dan wel de eis tot verdere aanvullende maatregelen zijdens de provincie ‘niet aan de orde’ zijn. Hij beweert dat een en ander ook met de gemeente Leidschendam-Voorburg is afgesproken.

In het akkoord met RCV staat dat RCV grond in erfpacht krijgt om daar 223 recreatiewoningen op neer te zetten. Dat gebeurt in het noordelijke deel van Vlietland, bij de recreatiehaven en de horecagelegenheid. Daar zal ook het accent liggen qua geluidwerende voorzieningen.

Bij de A4 komt tussen de Jan Bakkersloot en de Vinkesloot over een afstand van een kilometer een aarden wal van 1,5 meter hoog. Die wal kan hoger worden maar dat is dan een zaak van RCV zelf.

Volgens Smit worden de normen, als het gaat om geluid van verkeer op de A4, niet overschreden. Dat geldt ook voor de woningen in Voorschoten, ten westen van Vlietland. De recreatie in Vlietland aan de kant van de A4 is extensief en vraagt niet om nadere geluidbeperkende maatregelen. Daar is ook geen juridische noodzaak toe.

Wat de bomenkap in Vlietland betreft stel Smit dat er geen relatie is tussen die kap en verkeersgeluid. Er ligt inmiddels een bomen compensatieplan waar ook Leidschendam-Voorburg aan heeft meegewerkt. Dat betreft herplant en jonge inplant. In eerste instantie is die gericht op het beperken van het zicht op de A4.

Door de bomenplant ontstaan nieuwe ecologische en recreatieve waarden, betoogt Smit. Het gaat om 1289 bomen en 9591 stuks struweel terwijl er maar 1434 bomen zijn gekapt. Daarnaast wordt een deel van het bestaande bos in Vlietland omgevormd. Daarvoor is tien jaar uitgetrokken. De provincie besteedt 300.000 euro extra aan een kwaliteitsimpuls voor de natuur in Vlietland.

Met de brief wijst Smit verzoeken (moties en brieven) van de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, gesteund voor de college’s van B&W, om het geluidscherm toch te bouwen, af.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter