Nieuws
Coalitie wil 4000 woningen bouwen

Voor 2040 moeten er in de gemeente 4000 woningen bij komen. Dat zal moeten door verdichting van de bestaande bouw (open plekken dicht bouwen) en meer hoogbouw. Dat staat in het Kompas voor de leefomgeving dat B&W aan de gemeenteraad hebben gezonden.

Omdat de gemeente groen moet blijven willen B&W scherpe en vernieuwende keuzes maken bij de nieuwbouw. De nieuwe panden krijgen geen gasaansluiting. Ze moeten toegankelijk zijn en ook voor ouderen geschikt. Eigen bouw en uitbreiding van bestaande bouwsels moeten gestimuleerd worden. 7500 bestaande woningen moeten geschikt gemaakt worden voor ouderen.

De bereikbaarheid van de gemeente moet ‘minimaal’ gelijk blijven als die nu is. Er moet wel iets gedaan worden aan leefbaarheid en verkeersveiligheid. Langzaam en schoon verkeer krijgen voorrang. Er wordt ingezet op deelauto’s. Het verkeer en de scheepvaart mogen op termijn geen uitlaatgassen meer uitstoten.

Alle typen van langzaam verkeer worden bevorderd net als een goed stelsel van openbaar vervoer inclusief parkeerplaatsen bij de haltes. Het netwerk aan fiets- en wandelpaden moet worden verbeterd. Parkeernormen moeten flexibel gehanteerd worden.

Winkels, recreatie en horeca moeten zo veel mogelijk samengebracht worden in de centra van Voorburg, Leidschendam en Stompwijk. Wonen en bedrijvigheid moeten elders een plek krijgen. De agrarische- en recreatieve sectoren in Stompwijk krijgen een extra impuls.

De gemeente moet in 2050 energieneutraal zijn (er wordt niet meer energie gebruikt dan de gemeente zelf opwekt). Alle nieuwbouwwoningen moeten energie gaan leveren en gasloos zijn. Bestaande woningen moeten energieneutraal gemaakt worden.

B&W zeggen zaken als luchtkwaliteit, geluidhinder, lichthinder, bodemvervuiling, inrichting openbare ruimte, bouw van gezonde woningen, water en groen regionaal te willen regelen. Tegelijk legt men nadruk op het verdedigen van de eigen denkbeelden inzake bereikbaarheid, luchtkwaliteit en verstedelijking. Daarnaast wordt extra gelet op activiteiten van buurgemeenten die het leefklimaat in Leidschendam-Voorburg kunnen beïnvloeden.

Het Kompas is een opstapje naar een Omgevingsvisie die de gemeente moet maken op basis van de nieuwe Omgevingswet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter