De top van de HMC-ziekenhuisgroep gaf in de Strategienota ‘Ziekenhuis met liefde & lef’ die de directie opstelde voor de periode 2016-2018, al aan kritisch te kijken naar het gebruik van de drie ziekenhuizen van de groep – Westeinde, Bronovo en Antoniushove –  inclusief ‘een vermindering van het aantal vierkante meters’.

De passage is actueel gezien de discussie binnen HMC over de mogelijke sluiting van de ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo. Het voornemen lekte onlangs uit hetgeen tot grote onrust bij gemeentebesturen en inwoners leidde. Eind deze maand wil HMC knopen doorhakken.

In de Strategienota stond: ‘Zorgverzekeraars gaan een groter beroep doen op de vernieuwingskracht van ziekenhuizen. De medisch specialistische zorg is geen groeimarkt; wij onderscheiden ons op kwaliteit en maken dit ook duidelijk aan onze patiënten en onze directe omgeving. De budgetten voor de medische zorg staan onder druk. Daarom moeten we doelmatiger werken. Dit vraagt om een innovatieve aanpak van het gebruik van onze gebouwen en vermindering van het aantal vierkante meters’.

De Strategienota bevat ook een visie op de zorg. ‘Deze is kwalitatief hoogstaand en georganiseerd vanuit het perspectief van de patiënt en zijn omgeving. Essentieel is dat wij aansluiten bij de (zorg)vragen van onze patiënten en zorg leveren op de manier zoals de patiënt dat herkent en nodig heeft. Wij zijn een ziekenhuis met liefde en lef. Dit geven we vorm door zaken écht anders te organiseren, vanuit het perspectief van de patiënt die met aandacht geholpen wordt. Hierbij sluiten we aan bij de wensen en belevingswereld van de patiënt’.

‘De zorg in ons ziekenhuis is georganiseerd rondom de patiënt. Dat betekent dat de patiënt niets merkt van organisatorische of logistieke belemmeringen die in onze processen kunnen zitten. De focus richt zich op de patiënt in brede zin die vriendelijk en respectvol bejegend wordt. De patiënt voelt zich welkom op elk van onze drie ziekenhuislocaties’

‘Vanuit de visie hebben alle drie de ziekenhuislocaties het profiel ‘ziekenhuiszorg voor de buurt en de regio’. Voor elke locatie geldt: topzorg, gestroomlijnde en patiëntgerichte processen en een eigen vertrouwde sfeer. De poliklinische zorg wordt op de drie locaties geboden. Hiermee kunnen we waarmaken dat we zorg dichtbij voor de patiënt en zijn omgeving leveren. Op alle drie locaties blijven klinische functies behouden. In overleg met patiënt en verwijzer besluiten we op welke locatie de voor de patiënt passende zorg geboden kan worden’.

‘De komende jaren werken we verder aan de accenten per locatie en betrekken patiënt en verwijzers hierbij, zodat altijd duidelijk is op welke locatie zij met hun zorgvraag terecht kunnen. Het verschuiven en het concentreren van delen van de klinische zorg kan voortkomen uit kwalitatieve overwegingen, het optimaal benutten van capaciteiten en het optimaal organiseren van het patiëntenproces. Bij verschuivingen van zorg wordt specifiek aandacht besteed aan het voorkomen van risico’s voor de patiëntenzorg. Concentratieplannen worden altijd kritisch beoordeeld vanuit het perspectief kwaliteit en doelmatigheid van de zorg’.

In het stuk wordt HMC omschreven als ‘Een drie-eenheid van locaties met elk hun eigen accent. Poliklinische zorg op alle locaties: zorg dichtbij. Topklinische zorg en topklinische functies voor (vrijwel) alle specialismen’.

Bij Antoniushove worden genoemd: algemene klinische en poliklinische zorg, oncologische zorg, radiotherapie. Bij Bronovo: algemene klinische en poliklinische zorg, spoedeisende hulp, expertisecentrum ouderen en expertisecentrum electieve (voorkeur hebbende) chirurgie. Voor Westeinde: algemene klinische en poliklinische zorg, spoedeisende hulp, acute (hoogcomplexe) zorg.

‘Bovenstaande locatieaccenten zijn de komende jaren leidend voor het verder vormgeven van ons ziekenhuis. Omvangrijke verschuivingen van zorg worden uitgevoerd na goed overleg met de vereniging medische staf, cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en raad van toezicht’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter