D66 maakt zich sterk voor behoud van een groene Vlietzoom. Men verwacht daarbij steun van het college van B&W. Het draait allemaal om de plannen voor woningbouw in park Leeuwenbergh. In september is er door Stichting VitaFutura een informatieavond gehouden over de voorgenomen plannen rond de Virulylaan 50. Dit perceel (een voormalige varkenshouderij met woonhuis) ligt voor een deel (20%) in Leidschendam-Voorburg (woonbestemming) en voor het resterende deel in Den Haag (agrarische bestemming). Het perceel grenst aan het Leidschendamse Park Leeuwenbergh. Het plan voorziet in circa 20 gestapelde appartementen en enkele gemeenschappelijke ruimtes. Voor de fysieke en nutsinfrastructuur zouden de toekomstige bewoners volledig zijn aangewezen op de voorzieningen in Park Leeuwenbergh.

D66 is op zich niet tegen het verder ontwikkelen van de Vlietzone. Maar het moet wel op een goede planmatige manier gebeuren, met behoud van het landelijke karakter en het groen. Ook dit gebied behoort tot de longen van Haaglanden en moet zorgvuldig worden beheerd. In alle plannen van zowel gemeente Den Haag als ook van de provincie ontbreekt een gedegen visie op dit gebied. Recentelijk is de provinciale inspraakprocedure gesloten over het ‘Ontwerp omgevingsbeleid Zuid-Holland’. In dit ontwerp wordt de zuidoostelijke Vlietzoom tussen Leidschendam en Rijswijk niet specifiek benoemd. Deze zuidoostelijke Vlietzoom beslaat een gebied dat in de lengte wordt begrensd door de Hoornbrug, gelegen in de gemeente Rijswijk, tot aan de ‘Historische Sluisjes’, gelegen in de gemeente Leidschendam-Voorburg en in de breedte door de Rijksweg A4 en de Vliet

Al in juni 2013 heeft de Gemeente Den Haag het ‘Gebiedsperspectief A4/Vlietzone: Kwaliteiten versterken, kansen behouden’ gepubliceerd. In deze visie wordt een voorschot genomen inzake het mogelijk bebouwen van de Vlietzone. Doordat dit gebied niet specifiek wordt benoemd en ook niet beschermd benoemd, ontstaat het risico dat de gemeente Den Haag redelijk vrij spel krijgt in een voor deze regio uniek gebied aan de Vliet. Een gebied met grote historische en ecologische waarde. Het risico van volbouwen ontstaat. Een ander risico is de uitplaatsing van de industrie uit de Binckhorst nu daar woningbouw komt.

De ontwikkelingen die de gemeente Den Haag middels de Stichting VitaFutura wenst in te zetten is, naar D66 vreest, waarschijnlijk de eerste van een reeks ontwikkelingen die Den Haag in dit mooie gebied van plan is. Een gebied dat volledig grenst aan Leidschendam-Voorburg en waardoor Park Leeuwenbergh aan alle zijden wordt omsloten. D66 voorziet een camelnose-effect. Ofwel: we denken als gemeente dat het alleen de neus is, maar de gehele kameel volgt nog. D66 is van mening dat het college van B&W stevig stelling moet nemen tegen de plannen van de gemeente Den Haag en heeft daarom het college vragen gesteld in hoeverre zij ook het belang van dit gebied herkennen.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter