Nieuws
Provincie schrikt van financiën gemeente; grijpt mogelijk in

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zijn ‘geschrokken’ van de ontwikkeling van de financiën in Leidschendam-Voorburg. De blijvende lasten worden niet gedekt door blijvende inkomsten. In 2022 bereikt de gemeente wel een evenwicht tussen beiden, maar dat is ‘breekbaar’, aldus GS in een brief aan B&W. GS waarschuwen de gemeente nu al dat ze gaan ingrijpen als het financiële beeld niet beter wordt.

GS manen B&W tot voorzichtigheid. Bij beleidskeuzes die financiële gevolgen hebben moet rekening gehouden worden met de beperkte begrotingsruimte, aldus GS. GS waarschuwen voor het nu al rekening houden met de opbrengsten van aandelen in energiebedrijf Eneco, binnen het financiële beleid. Die opbrengsten hebben weliswaar een positief effect op de schuldpositie van de gemeente en de mate waarin men in staat is zelf rekeningen te betalen, maar het jaarlijkse dividend van Eneco valt weg. ‘Dit is een risico voor het structurele evenwicht in de begroting’, aldus GS.

De coalitie maakte eerder bekend dat de gemeente over 2018 een tekort heeft van 5,4 miljoen euro. Dit jaar is dat 7,2 miljoen, volgend jaar 3,8 miljoen en in 2021 nog 0,5 miljoen. Pas in 2022 is de gemeente uit de rode cijfers. In het financiële plaatje is rekening gehouden met jaarlijks bezuinigingen van 2,2 miljoen euro vanaf 2020.

GS noemt de bezuinigingstaakstelling ‘reëel’. Daarbij spreekt het provinciaal bestuur wel over een bezuiniging van 1,6 miljoen euro per jaar; bij de rest gaat het om ombuigingen van bestaand beleid. ‘Wij gaan ervan uit dat u, mochten de taakstellingen niet realiseerbaar blijken, aanvullende maatregelen treft’, schrijven GS.

GS grijpen nu nog niet in omdat de gemeente in de meerjarenraming aannemelijk heeft gemaakt dat er in 2022 een begrotingsevenwicht wordt bereikt. ‘Indien uw begroting van 2020 niet in evenwicht is, moeten ten minste de jaren 2022 en 2023 van de meerjarenraming in evenwicht zijn’, aldus GS. Zo niet dan zal preventief toezicht worden ingesteld. Dat houdt in dat begrotingen en begrotingswijzigingen vooraf aan de provincie ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

GS komen overigens tot een somberder beeld inzake  de gemeentelijke financiën in 2021 en 2022 dan wethouder Jan-Willem Rouwendal de gemeenteraad eind 2018 voorhield. GS rekenen op een tekort in 2021 van 1,7 miljoen euro (Rouwendal ziet een overschot van 0,5 miljoen euro). In 2022 zien GS een overschot van 300.000 euro daar waar Rouwendal met een plus van 1,7 miljoen euro rekent.

Het stuk van de provincie ligt al sinds eind 2018 op het bureau van Rouwendal. De gemeenteraad werd tot nu toe niet geïnformeerd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter