De provincie Zuid-Holland wil natuur en recreatie versterken. Daardoor neemt de leefbaarheid, de klimaatbestendigheid en de economische veerkracht toe. Dat blijkt uit de nota Rijke Groenblauwe Leefomgeving, een visie en uitvoeringsagenda. De provincie wil zich de komende jaren focussen op het verduurzamen van de landbouw, het groener en waterrijker maken van het stedelijk landschap en het vergroten van de biodiversiteit.

In de zomer van 2018 hebben tientallen gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties besloten om zich gezamenlijk sterk te maken voor een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Vervolgens hebben de organisaties onder leiding van de provincie visies en initiatieven uitgewerkt. Nu ligt er een uitvoeringsagenda. Veel van de acties zullen in onderlinge samenwerking worden gerealiseerd.

De provincie wil met de landbouwsector werken aan een landbouw- en voedselsysteem waarbij economie en ecologie elkaar versterken. Daartoe gaat zij in 2019 duurzame innovaties in de sector aanjagen, zoals een circulaire landbouw en nieuwe klimaatbestendige bedrijfssystemen op natte veenbodems. De provincie zet de schouders onder het keren van de teruggang van de natuur, het versterken van de waterrecreatie en een vitale regionale economie. Zo worden in 2019 minimaal 5 projecten voorbereid om biodiversiteit in veenweidegebieden te stimuleren die ook kansen bieden voor de waterrecreatie.

Water, klimaat, biodiversiteit en groen gaan voor overheden en investeerders standaard onderdeel uitmaken van investeringen in de woningbouw, bedrijfsterreinen en infrastructuurprojecten. De provincie daagt investeerders en overheden uit om zelf actie te nemen om Zuid-Holland te vergroenen. Zij kunnen zich aanmelden via email: groenblauwzh@pzh.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter