De provincie Zuid-Holland krijgt meer groen in en om de stad. Investeren in een ‘groenblauwe’ leefomgeving draagt bij aan het vestigingsklimaat, de volksgezondheid en het herstel van de biodiversiteit. Verder kan het verhogen van de waterstand (vernatting) samengaan met het afzwakken van de bodemdaling en nieuwe verdienmodellen voor de landbouw.
De inrichting van Zuid-Holland kent grote eigentijdse uitdagingen. De provincie heeft de grootste bewoningsdichtheid van alle Nederlandse provincies en het inwonersaantal groeit nog steeds. Om iedereen huisvesting te bieden, komen er 100.000 woningen bij in de periode tot 2025. Tussen 2025 en 2040 gaat het om nog eens 140.000 woningen. Extra woningen bouwen we bij voorkeur in bestaande steden en dorpen. Door te zorgen voor een gezonde leefomgeving wil de provincie bijdragen aan de leefbaarheid voor mens en natuur en het terugdringen van welvaartsziekten.

Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: ,,De Zuid-Hollandse politiek heeft een belangrijke keuze gemaakt. Een keuze om te investeren in méér waterrijke natuur. Vanuit het besef dat een ecosysteem in balans de basis vormt voor welvaart en welzijn. We leggen hier het fundament voor een gezonde toekomst.”

Klimaatverandering, bodemdaling en de energietransitie vereisen een andere manier van omgaan met het landschap. Door functies slim te combineren en ‘natuur inclusief’ te bouwen, ontstaat meer ruimte voor flora en fauna, bij voorkeur in de vorm van waterrijke natuur.

De provincie wil zich de komende jaren met haar partners – belangenorganisaties, bedrijven, wetenschap en mede overheden – focussen op natuurherstel, het bevorderen van duurzame landbouw en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Ook bindt Zuid-Holland de strijd aan met giftige stoffen in het oppervlaktewater, onder meer als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Overvloedige hoeveelheden stikstof, uit onder meer mest, worden uit het milieu verbannen.

De provincie gaat extra ‘bijenlandschappen’ creëren. Gerichte maatregelen zoals de herintroductie van kruidenrijke graslanden en bermen helpen om de achteruitgang van de wilde bijen – en van andere insecten – om te buigen naar groei. Ook het verschraalde bodemleven als gevolg van tientallen jaren intensieve akkerbouw wordt aangepakt.

In het buitengebied is volop gelegenheid om te recreëren, te ontspannen en te genieten. De verbinding van stad en platteland moet beter. ‘Groenblauwe’ entrees maken het eenvoudiger en aantrekkelijker voor stedelingen om het groen op te zoeken. Door natuurgebieden slim in te richten, kunnen we ervoor zorgen dat stiltekernen niet onder de voet worden gelopen. Landbouwbedrijven krijgen steeds meer taken op het terrein van natuurontwikkeling, energieproductie en recreatie.

Ook de steden en dorpen zelf zullen vergroenen: groene daken, gevels, schoolpleinen en bedrijventerreinen maken dat de bebouwde omgeving geschikt wordt voor steeds meer planten en dieren. Door bouwen, vergroenen en het verhogen van de waterstand te combineren (‘verstenen-vergroenen-vernatten’), wil de provincie verschillende problemen tegelijk oplossen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter