Nieuws
Gemeenteraad hekelt nieuw subsidiestelsel

De gemeenteraad heeft veel bedenkingen bij de invoering van een nieuw gemeentelijk subsidiestelsel. Een debat over de invoering van dat nieuwe stelsel werd gisteravond in de gemeenteraad dan ook niet afgerond. Het wordt op 7 mei voortgezet.

GBLV-gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga ging het verst in zijn kritiek en noemde het ‘onverantwoord’ het nieuwe stelsel nu en in de gepresenteerde vorm in te voeren. ,,B&W hebben hun zaak niet op orde. Dit is niet goed aangepakt.’’

Klazenga hekelde, met anderen, de onduidelijkheid over het nieuwe stelsel en de gevolgen ervan. Dit met name voor kleine partijen en nieuwkomers die subsidie willen gaan ontvangen.

In het nieuwe stelsel ontstaan er zeven overleggroepen (tafels) rondom verschillende thema’s. Voor elke tafel stelt de gemeente een budget vast. De partners aan tafel moeten dan zelf met plannen komen en zo het geld verdelen.

Dit jaar zitten alleen de grote organisaties en instellingen die al subsidie krijgen aan tafel. Pas in 2020 worden de kleinere partners en mogelijke nieuwkomers toegelaten tot de beraden.

Vrijwel alle fracties pleitten ervoor de kleine partijen en nieuwkomers veel eerder een kans te geven op subsidie. Ook moet hun positie aan tafel versterkt worden. Zij mogen niet door de groten overvleugeld of weggeduwd worden.

Kritiek was er verder op de bureaucratische rompslomp rond het nieuwe systeem en de enorme hoeveelheid tijd die de betrokkenen erin moeten gaan steken.

Woordvoerders van diverse fracties pleitten voor een fasering in de invoering van het nieuwe stelsel. Daarnaast heeft de raad veel moeite met een aparte ‘tafel’ die ‘levendige leefomgeving’ heet. Hierin zitten de cultuursector, cultureel erfgoed en ‘economie’.

Deze tafel werd als ‘gekunsteld’ gezien. Er lijkt een raadsmeerderheid om deze tafel niet in te stellen en het subsidiesysteem voor de betrokken partijen vooralsnog niet te wijzigen.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal noemde het nieuwe systeem effectiever dan het bestaande omdat doelen die de gemeente wil bereiken sneller en beter worden behaald. Het gaat volgens hem niet meer om geld maar om het ontwikkelen van activiteiten.

Bij elke tafel zullen twee ambtenaren van de gemeente aanwezig zijn die de belangen van de kleintjes moeten borgen, aldus Rouwendal. Hij bestreed dat de groten de kleinen willen wegdrukken. ,,Zij willen juist samen werken.’’

De bestuurder keerde zich tegen een fasering alhoewel hij dat voor ‘levendige leefomgeving’ ook weer niet uitsloot. Hij toonde zich ook bereid om zijn plannen nog voor 7 mei ‘slim’  aan te passen.

Voorafgaand aan het debat hekelden insprekers – vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die subsidie krijgen – de gang van zaken. Er was sprake van een ‘ivoren toren denken’, ‘een draak van een plan’, ‘de plank volledig misslaan’, ‘een beschamende vertoning’ en informatievoorziening die ‘beneden peil’ is.

Ook werd de vrees geuit dat er bezuinigd gaat worden op de subsidies. Wethouder Rouwendal zei niet te kunnen beloven dat zulks niet zal gaan gebeuren. Dit jaar verstrekt de gemeente 13 miljoen euro aan subsidies.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter