Nieuws
Meer actie tegen huiselijk geweld

De gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder Leidschendam-Voorburg, gaan meer doen tegen huiselijk geweld. De aanpak die er tot nu toe is, heeft onvoldoende resultaat. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in de regio tussen 2017 en 2018 met 12 procent gestegen tot 8434. Het aantal adviezen dat Veilig Thuis Haaglanden gaf nam over dezelfde periode met 33 procent toe.

Dat staat in de Regiovisie aanpak huiselijk geweld die de betrokken gemeenten hebben uitgebracht. Doel is huiselijk geweld blijvend te doen stoppen. Huiselijk geweld wordt in de visie als ‘één van de grootste maatschappelijke problemen in Nederland’ aangeduid. Onder huiselijk geweld worden alle vormen van lichamelijk en psychisch geweld in afhankelijkheidsrelaties, inclusief kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld.

Extra inzet bij aanpak is hard nodig, menen de gemeenten gezien de persoonlijke en maatschappelijke impact van huiselijk geweld. Bovendien blijft veel huiselijk geweld nog onzichtbaar. Betrokkenen melden het niet. Er rust ook nog steeds een taboe op huiselijk geweld, zelfs onder professionals. Die wachten vaak te lang met optreden en handelen.

Om echt iets te kunnen bereiken is meer samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. Hulpvragen moeten sneller worden opgepakt. In de visie ligt de nadruk echter op voorkomen van huiselijk geweld. Signalen van huiselijk geweld moeten eerder boven tafel komen zodat geweld kan worden voorkomen. Dit met de hulp van de eigen sociale netwerken en omgeving van plegers en slachtoffers.

Er moet meer gedaan worden om te voorkomen dat het geweld terug komt. Dat vraagt meer aandacht voor de oorzaken en achterliggende risicofactoren, het blijven geven van hulp zo lang dit nodig is en het opzetten van een hulpsysteem ook als betrokkene uit eigen wil hulp afwijst.

Om dit alles te realiseren moet Veilig Thuis Haaglanden meer personeel en geld krijgen. Gemeenten moeten een sturende rol gaan spelen. Via een regionaal platform moet er blijvende aandacht zijn voor huiselijk geweld. De regio wil daarnaast samen met de rijksoverheid het probleem gaan aanpakken. Per jaar wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld. (foto: VNG)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter