Klimaatbestendig bouwen, het kan écht. Samen met woningbouwcorporaties en waterschappen werkte de provincie aan praktijkvoorbeelden voor woningen en steden. In de toekomst verwacht men meer weersextremen: het kan zowel warmer, droger als natter worden. Voor woningen en steden betekent dat dat men oplossingen moet bedenken om het water goed af te voeren, huizen en steden koel te houden en om water vast te houden. Deze maand presenteerden zowel corporaties als waterschappen mogelijke oplossingen met steun van de provincie.
Met hun grote woningvoorraad zijn woningcorporaties een belangrijke katalysator voor verduurzaming. Deze week ontving Jeroen Pepers, directeur van de vereniging van woningcorporaties Aedes, het eerste exemplaar van het boekje ‘Samen werken aan goed wonen, corporaties en klimaatadaptatie’ uit handen van Dirk Jan van der Zeep, bestuurder van woningcorporatie Portaal. Het is een inspiratieboekje tjokvol met best practices, uitvoeringsmaatregelen, het belang van betrokken huurders en veel duurzaamheidsmedewerkers van corporaties aan het woord. Het boekje is geschreven door Anneke van Veen, adviseur kwaliteit leefomgeving, in samenwerking met Marlou Boerbooms, energieambassadeur. De provincie Zuid-Holland ondersteunde de totstandkoming van het boekje, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het platform ‘Samen Klimaatbestendig’.

Het huidige watersysteem in steden is nog niet ingericht op zwaardere weesrextremen en droogte. Vooral in dichtbebouwd stedelijk gebied kan dat tot wateroverlast en schade aan en in gebouwen leiden, omdat water niet in de grond kan wegzakken. Bovendien leidt verstening tot extra hitte. Het nemen van maatregelen om dat te voorkomen, kost geld én ruimte. De provincie en waterschappen hebben nu gezamenlijk onderzocht of deze ruimte in alle situaties kan worden gevonden en of de kosten ook daadwerkelijk opwegen tegen de schade die mogelijk wordt voorkomen. Ook de positieve neveneffecten op leefbaarheid en gezondheid zijn in het onderzoek meegewogen. In het onderzoek zijn voor 5 verschillende typen bouwlocaties verschillende oplossingsmogelijkheden doorgerekend. In elke situatie zijn andere soorten maatregelen nodig. Vooral in complexe stationsgebieden, met weinig beschikbare ruimte, zijn maatregelen vaak kostbaar. Het onderzoek van zowel corporaties als waterschappen is waardevolle input voor de afspraken die 35 partijen in Zuid-Holland met elkaar hebben gemaakt in het kader van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Deze partijen werken samen aan nieuwe uitgangspunten voor klimaatadaptief bouwen. Dit convenant werd vorig jaar op initiatief van provincie Zuid-Holland getekend en wordt nu verder uitgewerkt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter