B&W hebben bedenkingen bij het Haagse bouwplannen op de Binckhorst en rond station Laan van Nieuw Oost Indië (NOI). Dit met name wat betreft het effect daarvan op de aanpalende Voorburgse wijken. Dat blijkt uit een brief die B&W aan de Haagse collega’s hebben gezonden.

B&W willen dat Den Haag bij de beschouwing van de effecten niet alleen kijkt naar Voorburg-West en Voorburg-Noord maar ook naar een groot deel van Voorburg-Midden en Bovenveen. De ‘grens’ zou moeten lopen tot aan de lijn Zwartelaan (bij station Voorburg), Prins Bernhardlaan, park ‘t Loo.

Op Haagse kaarten staat de lijn Van Montfoortstraat, Van Duvenvoordelaan, Van Arembergelaan, Potgieterlaan, Mgr. Van Steelaan, park ‘t Loo. Voor de effecten van de plannen op de Binckhorst kijkt Den Haag alleen naar een klein deel van Voorburg-West nabij de Utrechtsebaan.

B&W maken zich zorgen over de plannen De Binckhorst en station Laan van NOI; beiden onderdeel van het Centraal innovatie district (CID). Die lopen eigenlijk parallel. Dus moeten ze ook op elkaar worden afgestemd en moeten gezamenlijke aspecten breed worden onderzocht.

Wat de bouwplannen rondom station Laan van NOI betreft wijzen B&W erop dat Voorburg-Noord en Bovenveen minder verstedelijkt zijn als in de Haagse voornemens. Daarmee wordt de tegenstelling in bebouwing erg groot. B&W pleiten voor een vloeiende overgang van bebouwing, ook in hoogte. Het bouwprogramma van Den Haag zou ook minder intensief en gefaseerd uitgevoerd moeten worden.

B&W stellen dat Leidschendam-Voorburg inzet op wonen, bedrijven en kantoren. Gebieden moeten bereikbaar zijn met auto, fiets en openbaar vervoer. Voor parkeren gelden normen. Den Haag daarentegen wil de auto gaan weren en parkeren op straat niet meer toestaan. Bij de idee dat zulks kan omdat burgers toch andere manieren van vervoer gaan kiezen in de toekomst, plaatsen B&W vraagtekens. Dat wordt niet erg realistisch geacht.

B&W beweren dat de effecten van de Haagse plannen op scholen, kinderdagverblijven, jeugdzorg en andere (medische) voorzieningen ontbreken. In relatie tot de bereikbaarheid met openbaar vervoer wijzen B&W op de vroege en late uren wanneer er geen of minder openbaar vervoer is en mensen dus toch de auto zullen pakken.

Den Haag moet, als het aan B&W ligt, ook de effecten van de eigen bouwplannen op windhinder, bezonning en hittestress in kaart brengen, zeker aangaande de inwoners van Voorburg. De bouw kan ook effect hebben op grondwaterstanden. Ook dat moet Den Haag in kaart brengen gezien de funderingen van oudere woningen in Voorburg-Noord.

B&W roemen op zich de samenwerking met Den Haag. Zij noemen de bouwplannen een impuls voor de regio. Er kan een meerwaarde ontstaan voor Den Haag en Leidschendam-Voorburg. De bereikbaarheid van de stations Laan van NOI en Voorburg kan erdoor verbeteren. B&W vragen wel aandacht voor communicatie naar en participatie van Voorburgse belanghebbenden. (foto Ressiva)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter