De grootschalige bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland is een voldongen feit. Dat constateren Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart in een brief aan de provincie over de kap, die medio september moet starten.

De organisaties leiden dit af uit een bijeenkomst van hen met ambtenaren van de provincie. Daarbij werd door die ambtenaren aangegeven dat er haast bij de kap was, dat daarom alles wat nodig was om de bomenkap dit jaar uit te voeren al geregeld was, dat er een brief voor de bewoners en een persbericht klaarlagen en dat de noodzaak van de plannen niet ter discussie stond.

De organisaties voelen zich overvallen door de kapplannen die zo’n dertien plekken betreffen. ‘Het is onduidelijk waar al die haast voor nodig was en waarom er geen overleg gevoerd kon worden. Staatsbosbeheer heeft het bos in Vlietland vorig jaar immers al geïnspecteerd en toen ook al geconstateerd dat er veel zieke en dode bomen stonden. Staatsbosbeheer vond toen, dat bomen moesten worden gekapt om de afsluiting van heel Vlietland te voorkomen’, aldus de briefschrijvers.

‘Blijft de vraag waarom alle betrokkenen pas half juli en niet eerder werden geïnformeerd over deze enorme ingrepen in hun leefomgeving; het advies waarop de plannen zijn gebaseerd dateert immers al van half april van dit jaar. Waarom is er toen geen overleg met ons geweest, zoals vorig jaar en begin dit jaar over soortgelijke aangelegenheden’.

‘Ook hebben we nergens verantwoord gezien welke natuurwaarden tijdelijk of blijvend zullen afnemen of verdwijnen door het kappen van zoveel bos in een paar weken. Uit niets blijkt, dat eventuele natuurschade de nodige aandacht heeft gekregen bij de kapplannen. Waarschijnlijk hebben kostenoverwegingen een doorslaggevende rol gespeeld bij de keuze deze grootschalige bomenkap in één jaar te uit te voeren’.

‘Nergens wordt verantwoord waarom alle bomenkap in één keer moet plaatsvinden. Tijdens de hierboven bedoelde bijeenkomst vroeg één van ons of de situatie met dood hout en afbrekende takken in 2018 ook al bestond; toen Staatsbosbeheer al geconstateerd had, dat er veel zieke en dode bomen in Vlietland stonden. Die vraag werd zonder meer bevestigend beantwoord. Toch is dat pas in februari van dit jaar nader onderzocht. Dit relativeert toch wel waarom het nodig is alle bomenkap nu plotseling wel in één keer uit te voeren. Het is al met al onbegrijpelijk waarom de provincie en Staatsbosbeheer hier voor deze verwoestende ‘alles-in-één-keer’-aanpak hebben gekozen’.

‘In de brief aan de omwonenden laat Staatsbosbeheer hen weten, dat er na het kappen meer soorten nieuwe bomen worden geplant, zodat er bos ontstaat dat minder vatbaar is voor ziekten en plagen, bos dat ook interessanter is voor de diversiteit en de beleving van het recreatiegebied, maar dat het nog wel “een aantal jaren” duurt voordat die bomen groot zijn en dat daarom aan de randen struiken zullen worden geplant die zorgen voor een dichte begroeiing waardoor er sneller weer een bosbeeld ontstaat’.

‘Dit prachtige toekomstbeeld is vooralsnog onbeoordeelbaar, omdat er nog geen herplantplan/beplantingsplan is. Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, dat er wel een enorm kapplan ligt, maar niet tegelijkertijd een herplantplan. Vooral vanwege wat hier op het spel staat lijkt het ons zaak alsnog zo spoedig mogelijk overleg met onze organisaties te voeren over de kapplannen. Zeker bij plannen die zó diep en zó langdurig ingrijpen in de leef- en werkomgeving van zóveel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, moet het de provincie toch lukken om die groepen hier zorgvuldig en ruimhartig bij te betrekken’.

Ook de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 heeft zich schriftelijk bij de provincie gemeld. Bij de vereniging zijn 600 huishoudens in Voorschoten aangesloten. De vereniging protesteert tegen het feit dat is verzuimd omwonenden voortijdig over de kapplannen te informeren en er geen gelegenheid is voor overleg en inspraak.

Volgens de vereniging ondervinden duizenden bewoners van Voorschoten nu al ernstige geluidhinder van de A4. Door de aangekondigde kap zal de geluidsoverlast van de A4 naar verwachting dus nog verder toenemen. Wanneer er een geluidwerende voorziening langs de snelweg staat – op 20 februari eisten Provinciale Staten binnen twee jaar – is nog niet zeker.

‘De bestaande onzekerheid omtrent de tijdige plaatsing van adequate geluidwerende voorzieningen maakt duidelijk, dat onze vereniging er een direct belang bij heeft dat er geen maatregelen worden genomen die de geluidshinder nog verder doen toenemen voordat genoemde geluidwerende voorzieningen zijn gerealiseerd’, aldus de vereniging.

Men wijst de provincie erop dat een onafhankelijke adviesbureau (BTL) heeft geadviseerd slechts de dode bomen te vellen, terwijl besloten is het gehele vak te kappen. Staatsbosbeheer meent dat er in Vlietland geen gevaarlijke situatie bestaat voor bezoekers. ‘Hieruit blijkt dat er geen acute noodzaak is om hele vakken te kappen’.

‘De situatie met zieke en dode bomen en dood hout bestaat al jaren en is ook al jaren bekend bij de provincie en ook bij Staatsbosbeheer. Dus is – behalve uit kostenoverwegingen – onduidelijk waarom alle bomenkap nu ineens in vier weken moet plaatsvinden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter