Nieuws
Zestien grote woningbouwprojecten in gevaar

Binnen de gemeente zijn zestien grotere bouwprojecten in gevaar nu de Raad van State heeft beslist dat dit soort projecten de natuur niet meer mogen belasten middels stikstof (PAS). Dat hebben B&W de gemeenteraad bericht. Het gaat om zo’n 1500 woningen.

Het betreft deze bouwprojecten: Ardea-locatie Leidschendam, De Star Leidschendam, Fonteinkerk Voorburg, Groene Horsten Leidschendam, Het Buitenhof Voorburg, Klein Plaspoel Polder Dr. van Zeelandstraat Leidschendam, Leytsche Hof Leidschendam, Overgoo Leidschendam, Rijnlandstraat Noord Leidschendam, Schakenbosch Leidschendam, Schoorlaan Leidschendam, Van Alphenstraat Voorburg, Van Ruysdaellaan Leidschendam, Vliethaven (bedrijfsterrein Parnashofweg) Leidschendam, Duivenvoordecorridor tussen N447 en Vliet Leidschendam, Westeinderweg Stompwijk.

Voor al deze projecten is er nog geen formele besluitvorming en dus worden ze door het besluit van de Raad van State geraakt. De volgende projecten kunnen wel doorgaan omdat de besluitvorming middels een bestemmingsplan of omgevingsvergunning al rond is: Mall of the Netherlands, Molenpad Leidschendam, Park070 (CBS-locatie) Voorburg, Rijnlandlaan Voorburg, Voorburgs Kwartier Klein Plaspoel Polder Leidschendam, Burgemeester Feithplein Voorburg, Buitenvoorde in Duivenvoordecorridor Leidschendam.

De gemeente voert de juridische check van projecten, waarbij de PAS-regeling aan de orde is, samen met betrokken initiatiefnemers en de Omgevingsdienst uit. De juridische analyses van het rijk, maar ook van de provincie en eventueel andere partijen, worden daarin meegenomen.

Het rijk is als gevolg van de PAS-uitspraak genoodzaakt een aantal projecten (127) on hold te zetten. Vooral grote projecten, zoals ingrepen in de hoofdinfrastructuur, defensieprojecten of de aanleg van grootschalige voorzieningen voor bedrijvigheid. Bij dat soort projecten is op voorhand vrijwel zeker, dat zij significant bijdragen aan een neerslag van stikstof in de natuur (Natura 2000-gebieden). Bij de provincie Zuid-Holland gaat het om ruim 3300 projecten.

De projecten binnen de gemeente zijn veel kleinschaliger van aard. Bovendien is de afstand tot Natura 2000-gebieden relatief groot. Daarom zien B&W niet op voorhand aanleiding om álle lopende projecten op te schorten. In nauwe samenspraak met initiatiefnemers moet per project een individuele beoordeling plaatsvinden. Als daaruit blijkt dat er voldoende zekerheid is dat de stikstofneerslag op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden niet toeneemt, dan kan het betreffende project wat betreft dit aspect doorgaan.

Geeft de individuele beoordeling bij een project niet voldoende zekerheid, dat de natuurlijke kenmerken van betrokken Natura 2000-gebieden niet worden aangetast, dan is er vooralsnog geen andere mogelijkheid dan het desbetreffende project on hold te zetten, in elk geval in afwachting van de noodzakelijke aanpassing van het landelijke stikstofbeleid en de te hanteren methodiek voor de berekening ervan.

Een door het rijk ingesteld Adviescollege Stikstofproblematiek is gevraagd om nog deze maand advies te geven over oplossingen voor de korte termijn voor alle relatief kleinschalige projecten. Op basis daarvan kunnen nieuwe beoordelingen van de stikstofdepositie van de lopende en beoogde projecten binnen de gemeente worden uitgevoerd.

B&W kunnen nu niet inschatten wat er nodig is om op te schorten projecten weer door te laten starten en hoe lang dat zal duren. Op dat moment kunnen B&W ook pas een reële inschatting maken van de eventuele financiële gevolgen voor de gemeente van het vertragen van deze projecten en de extra inspanningen die voor het doorstarten van deze projecten nodig zijn.

Voor een viertal Haagse bouwplannen aan de grens met Voorburg is voor zover bekend nog geen vergunning verleend. Die worden dus ook door de uitspraak van de Raad van State getroffen. Het gaat dan om Maanweg, Van Alphenstraat, Anna van Hannoverstraat/station Laan van Nieuw Oost Indië en de Binckhorst.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter