Nieuws
Wethouder hekelt bouwplan Maanplein

Wethouder Jan-Willem Rouwendal heeft zware kritiek op de gang van zaken rond het plan om een woontoren met 164 appartementen te bouwen aan het Maanplein 1 te Den Haag, direct bij de grens met Voorburg-West. Het ontbreekt aan communicatie zijdens de initiatiefnemers (Borghese Real Estate) en mogelijkheden tot participatie door inwoners van met name Voorburg-West.

Dat blijkt uit antwoorden van de wethouder op vragen van VVD-gemeenteraadslid Ole Heil. Rouwendal stelt bewoners van Voorburg-West te steunen in hun kritiek op de plannen waarvoor Borghese een bouwvergunning bij Den Haag heeft aangevraagd. ‘B&W zijn van mening dat de communicatie en participatie vanuit de initiatiefnemer rondom dit plan onvoldoende is geweest. Dit is in gesprekken kenbaar gemaakt aan de gemeente Den Haag. Hierin is de gemeente Den Haag gevraagd om samen met de initiatiefnemer in overleg te treden met bewoners en belanghebbenden’, aldus Rouwendal.

Volgens de wethouder hebben B&W in Den Haag ingestemd met een Participatieleidraad. Hierin staat dat belanghebbenden, onder wie ook bewoners uit Voorburg, betrokken moeten worden bij de ontplooiing van initiatieven. De Leidraad is ter vaststelling aan de Haagse gemeenteraad.

‘Tot op heden verloopt het proces rond deze bouwplannen waar het gaat om communicatie naar en participatie van omwonenden verre van optimaal en naar het oordeel van B&W onvoldoende in de geest van de Omgevingswet. Het lijkt er op dat de initiatiefnemer moet aangeven of en zo ja hoe hij aan participatie heeft gedaan’.

‘Het bevoegd gezag (gemeente Den Haag) betrekt deze informatie vervolgens bij de integrale belangenafweging, maar er is geen sprake van objectieve normen of maatstaven aan de hand waarvan kan worden getoetst of er al dan niet voldoende participatiemogelijkheden zijn geboden’.

‘B&W zijn zelf nog niet betrokken bij de ontwikkelingen rondom het Maanplein. De gesprekken die met de gemeente Den Haag worden gevoerd zijn gericht op het goed betrekken van omwonenden en belanghebbenden bij de ontwikkelingen. Daarnaast moet vanwege de ligging aan de gemeentegrens ook de gemeente Leidschendam-Voorburg zelf betrokken worden bij de ontwikkelingen’.

Overigens heeft de gemeente Den Haag inmiddels laten weten bouwhoogten tot 70 meter langs de grens met Voorburg mogelijk te vinden. Dit om ‘een geleidelijke overgang naar de meer kleinschalige bebouwing in Voorburg te faciliteren’. In het midden van de Binckhorst vindt Den Haag bouwhoogten tot 140 meter aanvaardbaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter