Nieuws
Gemeenteraad vormt weer commissies

De gemeenteraad gaat weer werken met commissies. Er komen er twee: de commissie samenleving en de commissie omgeving. De commissies werden begin 2018 afgeschaft om de gemeenteraad doelmatiger te laten vergaderen. Dat is echter mislukt.

De commissie samenleving krijgt Hans-Peter Klazenga (GBLV) als voorzitter; Floor Kist (GroenLinks) wordt voorzitter van de commissie omgeving. Beiden zijn lid van een oppositiepartij.

De herinvoering van de commissies maakt onderdeel uit van een nieuwe opzet van vergaderen door de gemeenteraad. De commissies spreken niet alleen over onderwerpen die B&W aandragen, maar ook over ideeën van burgers en anderen. Burgers en anderen die willen inspreken moeten voortaan bij de commissies zijn, niet meer bij de gemeenteraad zelf.

De gemeenteraad vergadert nu eens per twee weken. Daarbij is sprake van drie stappen. Eerst is er beeldvorming (uitleg over ingewikkelde onderwerpen, vaak door externen); oordeelsvorming (debat in gemeenteraad); besluitvorming (stemmingen).

In de nieuwe opzet wordt gewerkt met een maandmodel. In de eerste week krijgen inwoners en anderen de gelegenheid onderwerpen aan te dragen waarvan zij vinden dat de gemeenteraad die zou moeten bespreken. Het presidium beslist daar vervolgens over.

In de tweede week komen de commissies bijeen, elk op een aparte avond. Hier worden voorstellen van B&W maar ook van inwoners en anderen besproken. Burgers en anderen kunnen hierbij inspreken.

In de derde week komt de gemeenteraad bijeen om voorstellen van B&W en onderwerpen die de gemeenteraadsleden zelf belangrijk vinden, te bespreken. In week vier is er dan een gemeenteraadsvergaderingen waarin alleen nog afrondende debatten plaatsvinden (maximaal tien minuten per onderwerp) en gestemd wordt.

Door herinvoering van de commissies moet er meer tijd voor debat komen en moet de rol van burgers en anderen worden versterkt. Net als in het verleden kan na beraad in de commissie besloten dat het betrokken voorstel als hamerstuk naar de gemeenteraad gaat. Ook kan beslist worden dat er in de raad nog nader over gesproken moet worden.

Alle gemeenteraadsleden worden lid van beide commissies. Bij vergaderingen mogen er echter niet meer dan drie fractieleden aanwezig zijn (vanwege ruimtegebrek); twee van hen mogen het woord voeren. De nu bestaande fractievertegenwoordigers verdwijnen. Niet-gemeenteraadsleden kunnen lid worden van een commissie mits zij op een kieslijst van een partij stonden. Ze worden benoemd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad kende voor maart 2018 vier commissies. Die kwamen maandelijks bijeen. De gemeenteraad vergaderde destijds ook maandelijks. Discussies in de commissies werden veelvuldig in de gemeenteraad herhaald. Naast de commissies bestonden ook nog zogenoemde Presentatieavonden en het Open Raadhuis.

De commissie Samenleving komt op maandag 23 september om 19.30 uur voor het eerst bijeen; de commissie Omgeving een dag later, ook om 19.30 uur. De gemeenteraad vergadert pas weer op 1 oktober.