Nieuws
Botsing PvdA – VVD over toekomst bibliotheek

De PvdA vermoedt dat B&W veel meer op de bibliotheek willen gaan bezuinigen dan de opgegeven 325.000 euro. En dat deze bezuiniging wordt doorgevoerd zonder een deugdelijk toekomstplan voor de bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Dat blijkt uit vragen die PvdA-fractieleider in de gemeenteraad, Jochem Streefkerk, aan B&W heeft gesteld. Op 9 juli berichtte wethouder Astrid van Eekelen (VVD) de gemeenteraad dat de bibliotheek moet veranderen. De vestiging aan het Fluitpolderplein Leidschendam zou dicht moeten gaan. Er zou een kleinere vestiging in het Damcentrum voor in de plaats moeten komen.

Per 1 januari 2020 zou bovendien de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek wegvallen. Op het ‘oude’ bedrag van 1,8 miljoen euro werd 700.000 euro gekort, te bereiken in 2022. Daarnaast moest de bibliotheek mee gaan draaien in zogenoemde subsidietafels: overleggen met andere organisaties over de besteding van gemeentelijke gelden voor bepaalde activiteiten.

Van Eekelen, die zich liet bijstaan door een extern adviseur, baseerde zich onder meer op een rapport van bureau Berenschot over de bibliotheek. Streefkerk wijst erop dat dat stuk drie jaar oud is en de bibliotheek sindsdien heel anders is gaan werken. Hij vraagt zich af in hoeverre het rapport nog wel bruikbaar is.

Streefkerk wil verder weten met welke opdracht Van Eekelen een externe adviseur aan het werk heeft gezet. En of die ook besparingen bij de bibliotheek moest realiseren. De PvdA’er vraagt verder hoe het verband is tussen een bezuiniging van 325.000 euro op de bibliotheek, opgenomen in de meerjarenbegroting, en bezuinigingsposten die Van Eekelen nu opvoert van bijna 700.000 euro.

De PvdA’er vermoedt dat de wethouder de bibliotheek financieel laat opdraaien voor het feit dat de gemeente, door de sluiting van de vestiging aan het Fluitpolderplein, geen huur meer van de bibliotheek voor die locatie ontvangt. Daarnaast wil hij weten waarom de wethouder bovendien ook nog eens 52.000 euro van de bibliotheek afpakt ten gunste van haar plan om Theater Ludens en Veur Theater samen te brengen in één organisatie met twee podia.

‘Een unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie spreekt uit dat zolang er geen plan is, er niet bezuinigd wordt op de bibliotheeksubsidie. Formeel heeft u de subsidierelatie met de bibliotheek per 1 jan 2020 opgezegd. Dat bevordert de continuïteit van de bibliotheekvoorziening niet en het plaatst de medewerkers van de bibliotheek voor een onzekere toekomst. Het vertrekken van deskundige medewerkers is daardoor niet onaannemelijk. Nog afgezien van het feit of een dergelijke opzegging niet in strijd is de motie’, stelt de PvdA-fractieleider.

Volgens hem moet de bibliotheek in 2020 en 2021 kunnen rekenen op 1,8 miljoen euro subsidie, net als dit jaar. ‘De bibliotheek zal in 2020 en 2021 een forse verandering gaan doormaken. Een verandering die veel van het management en de medewerkers gaat vergen. Tegelijkertijd speelt er een nieuw fenomeen, de subsidietafels, een rol. Ook subsidietafels leggen beslag op de inzet van met name het management. Daarnaast is de vraag van de gemeente aan de subsidietafel en de wettelijke taken van de bibliotheek niet helder’.

‘De wet zou leidend moeten zijn in de subsidieverstrekking en niet de subsidietafel. Immers de bibliotheek is een voorziening voor het algemeen publiek met vijf wettelijke functies. Daardoor kan de bibliotheeksubsidie niet of nauwelijks onderdeel zijn van de verdeling aan de subsidietafel’. Streefkerk wil dan ook dat de bibliotheek in 2020 en 2021 wordt vrijgesteld van deelname aan subsidietafels zodat management en medewerkers optimaal ingezet kunnen worden in het veranderingsproces.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter