Leden van B&W moeten hun nevenfuncties en neveninkomsten bekend maken. Zij mogen er niet mee volstaan alleen aan te geven of een nevenfunctie betaald is of niet. Dat stelt minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de gemeenteraden van alle gemeenten.

Van B&W melden burgemeester Klaas Tigelaar en wethouder Jan-Willem Rouwendal nevenfuncties, de andere drie wethouders niet. Tigelaar noch Rouwendal maken bekend hoe hoog de beloning voor die nevenactiviteiten is.

De minister verwijst naar de Gemeentewet waarin voor burgemeesters en wethouders de verplichting is opgenomen hun nevenfuncties en de hoogte van de inkomsten uit die nevenfuncties openbaar te maken. Dit om een transparant openbaar bestuur te bevorderen en de integriteit van bestuurders te bewaken.

Uit een in opdracht van de minister uitgevoerde evaluatie is gebleken dat in de regel wel de nevenfuncties openbaar worden gemaakt, maar helaas niet het bedrag van de uit die nevenfuncties voortvloeiende inkomsten. Vaak wordt nog wel per functionaris gemeld dat er neveninkomsten zijn, maar meestal niet de omvang daarvan. Soms wordt gekozen voor een beschrijving: bezoldigd/onbezoldigd.

‘Door een dergelijke beperkte invulling van deze verplichting kunnen de doelen van transparantiebevordering en integriteitsbewaking minder goed worden gehaald. De hoogte van de neveninkomsten is bijvoorbeeld een belangrijk aspect van de beoordeling of een bepaalde nevenfunctie zich al dan niet verhoudt tot een goede vervulling van het politieke ambt’, schrijft Ollongren.

‘Wanneer niet alleen de nevenfuncties maar ook het bedrag van de daaruit voortvloeiende inkomsten bekend zijn, kan de gemeenteraad beschikken over relevante informatie voor een debat over de vraag of die nevenfuncties met het oog op een goed openbaar bestuur met het politieke ambt te verenigen zijn’, aldus de minister. Zij schrijft ook alle college’s van B&W op hun plichten in deze te zullen wijzen.

De nevenfuncties die burgemeester Tigelaar opgeeft zijn: Lid Raad van toezicht Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland (onbetaald); Lid Raad van commissarissen Ikazia ziekenhuis (voorzitter, betaald); Lid landelijk bestuur ChristenUnie (vicevoorzitter, onbetaald); Lid bestuur Vereniging Sport en gemeenten (onbetaald); Lid bestuur Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (voorzitter, onbetaald).

Bij wethouder Rouwendal zijn dat: Plaatsvervangend griffier bij Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Den Haag (presentiegeld); Lid Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam (presentiegeld); Lid Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Den Haag-Scheveningen (onbetaald).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter