Nieuws
Nieuwe beleidsregels stikstof

Bouw- en andere projecten kunnen weer doorgaan mits zij niet zorgen voor meer stikstof in natuurgebieden, of zelfs voor een daling van die stikstofbelasting. Dat heeft de provincie Zuid-Holland bekend gemaakt. Aanleiding voor het nieuwe beleid vormt een uitspraak van de Raad van State dat geen enkel project mocht leiden tot meer stikstofbelasting van de natuur.

In het nieuwe beleid gaat het om ‘salderen’: het verrekenen van stikstofbelasting van nieuwe activiteiten met andere activiteiten die worden gestopt of juist schoner worden. Dat salderen kan ‘intern’, dus op de plek van de nieuwe activiteit, of ‘extern’, met een activiteit elders. Gebeurt dat laatste dan wordt er wel meteen een reductie op de stikstofbelasting van 30 procent opgelegd.

Dat betekent initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat ze per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat dit geen significante effecten heeft op Natura2000-gebieden kunnen weer vergunningen krijgen. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een veel grotere daling van een andere bron.

Volgens de provincie gebruiken veel bedrijven niet de volledige ruimte die ze binnen verkregen vergunningen hebben. Als ze die ruimte wel gaan gebruiken leidt dat automatisch tot meer stikstofbelasting. Om dat tegen te gaan is hierbij ook het systeem van salderen te gebruiken.

Volgens de provincie betekent het nieuwe systeem een eerste stap op weg naar het weer opstarten van stilgelegde projecten en nieuwe projecten. Tegelijk waarschuwt de provincie tegen hooggespannen verwachtingen; bij veel projecten is het moeilijk zo niet onmogelijk te salderen. Het stikstofprobleem is dan ook allerminst opgelost.

Het Zuid-Hollandse beleid wordt ook door de andere provincie ingevoerd. Peter Drenth, gedeputeerde Gelderland, namens de provincies: ,,De provincies zijn zich bewust van de grote maatschappelijke urgentie om beweging te krijgen in de vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt na de uitspraak van de Raad van State. Dit kan echter niet zonder meer, de uitstoot mag niet toenemen, moet waar mogelijk zelfs verminderen. Daarom stellen we ook strikte voorwaarden door middel van de in alle provincies vastgestelde juridische spelregels. Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn. De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningsverlening is dan ook een belangrijke eerste stap.”

Jeannette Baljeu, gedeputeerde Zuid-Holland: ,,We hebben ervoor gekozen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Het is dus niet zozeer een juridische exercitie, want we hebben een concreet doel. We zoeken daarbij een balans tussen bescherming van het milieu enerzijds en ruimte bieden voor de economie anderzijds. Dat is waar we nu mee bezig zijn.” (foto provincie ZH)

Overigens heeft de provincie Friesland de beleidsregels al weer ingetrokken na protest van boeren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter