Nieuws
Alternatieven bomenkap Vlietland mogelijk

Omdat de voorgenomen bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland veel heeft losgemaakt in de omgeving hebben de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer besloten met ‘gebiedspartijen’ te gaan overleggen over de aanpak in het gebied. Daarbij worden ook alternatieven voor de kap besproken.

Bomen die onmiddellijk gevaar kunnen opleveren voor de bezoekers worden wel gekapt of ontdaan van hun dode takken dan wel hun kroon om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Bij de kapplannen ging het om essen, wilgen en populieren.

Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten weten aan Statenlid Carla van Viegen (Partij voor de Dieren). Die had vragen over de kap gesteld. Met gebiedspartijen worden bedoeld: de vertegenwoordigers van Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 en Recreatiecentrum Vlietland B.V..

Staatsbosbeheer kondigde op 10 juli aan tien procent van alle bomen in Vlietland te willen kappen. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft dat per 1 augustus akkoord bevonden. Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat er zo mogelijk in hetzelfde seizoen van de kap herplant plaatsvindt. Daarbij is er extra aandacht voor variatie, biodiversiteit, landschapskwaliteit en recreatiewaarde.

De provincie als eigenaar van Vlietland en Staatsbosbeheer is beheerder. Begin 2019 is aan een onafhankelijk adviesbureau een second opinion gevraagd. Wat die second opinion opleverde melden Gedeputeerde Staten niet in de antwoorden. ‘Het rapport heeft duidelijk gemaakt welke bomen en bosvakken (op termijn) moeten worden aangepakt’, is de enige duiding van de second opinion.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter