Nieuws
Gemeente verdeelt subsidies 2020

De gemeente verstrekt komend jaar voor 11,8 miljoen euro aan subsidies waarvan de verdeling via zogenoemde ‘subsidietafels’ door betrokken partijen zelf geregeld moet worden. Van de 11,8 miljoen euro heeft de gemeente zelf voor 3,85 miljoen euro de besteding al vastgelegd. Zo krijgt de bibliotheek 1,7 miljoen euro. De 11,8 miljoen euro is 100.000 euro lager dan de gemeenteraad eerder werd bericht. De cultuurhoek valt op last van de gemeenteraad buiten de subsidietafels.

De gemeente kent zes terreinen waarop met subsidietafels gewerkt wordt: basisvaardigheden en talentontwikkeling; financiële zelfredzaamheid; opgroeien en opvoeden; ruimte voor verschillen; sociale cohesie en zelfredzame inwoner. Aan de subsidietafels werken partijen ideeën uit. Zo moet een gezamenlijk uitvoeringsplan tot stand komen waarvoor dan subsidie aangevraagd kan worden.

Voor basisvaardigheden en talentontwikkeling is 2,52 miljoen euro beschikbaar; voor financiële zelfredzaamheid 0,9 miljoen euro; voor opgroeien en opvoeden 3,6 miljoen euro; voor ruimte voor verschillen 67.351 euro; voor sociale cohesie 1,58 miljoen euro en voor zelfredzame inwoner 3,08 miljoen euro.

Bij basisvaardigheden en talentontwikkeling gaat het om het realiseren van een breed aanbod voor het ontwikkelen van moderne basisvaardigheden en talenten; bekendheid geven aan dit aanbod; zorg dragen voor een goede bereikbaarheid van het aanbod voor alle inwoners; vergroten van de belangstelling van inwoners voor het ontwikkelen van vaardigheden, talenten en een actieve, gezonde leefstijl en het uitvoeren van de wettelijke taak tot het verzorgen van een bibliotheekvoorziening.

Bij financiële zelfredzaamheid staan het voorkomen en vroegtijdig signaleren van financiële- en taal- en digiproblematiek voorop. Aan inwoners wordt geleerd bewust om te gaan met geld. Inwoners krijgen ondersteuning bij juridische en financiële vraagstukken. Er wordt voorzien in een passend en toereikend aanbod om het ontstaan of verergeren van armoede en schulden te voorkomen, zodat inwoners zich financieel kunnen redden. Inwoners worden ondersteund bij het ontwikkelen van hun taal en digitale vaardigheden, zodat zij in staat zijn om mee te doen in de samenleving.

Inzake opgroeien en opvoeden gaat het onder meer om zaken als het zorg dragen voor meer kennis en vaardigheden over opgroeien en opvoeden en signaleren bij jeugd, ouders/opvoeders, vrijwilligers en professionals. Een hulpaanbod organiseren op school, thuis, op de opvang en in de buurt. Het versterken van het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en het systeem waar het kind in opgroeit. Het stimuleren van de sociale veiligheid op scholen (pesten, weerbaarheid en social media).

Kennis delen over gezonde leefstijl, vroegtijdig signaleren van een ongezonde leefstijl van kinderen en actie ondernemen om tot een gezondere leefstijl te komen (inclusief alcohol- en drugsgebruik en roken). Het leveren van een bijdrage aan het versterken en verhelderen van de verbinding tussen onderwijs en zorg. Het uitvoeren van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aandacht voor kinderrechten

Bij Ruimte voor verschillen gaat het om het versterken van de acceptatie en emancipatie van de lhbtqi+ inwoners. Onder Sociale cohesie vallen: het verminderen van eenzaamheid; investeren in sociale netwerken; inwoners stimuleren meer activiteiten te organiseren. De zelfredzame inwoner krijgt een stimulans door een dekkend aanbod van algemene voorzieningen voor volwassen inwoners die verminderd zelfredzaam zijn. En met dat aanbod inwoners in staat stellen om zo lang mogelijk regie over het eigen leven houden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter