Nieuws
Provincie wil boeren helpen bij stikstofprobleem

Gedeputeerde Staten (GS) willen boeren gaan helpen die worstelen met de stikstofproblematiek. Per gebied zal met boeren overlegd gaan worden wat te doen. Daarnaast wordt overwogen een speciale hulplijn op te zetten. In november komt er een informatiebijeenkomst met koepelorganisaties uit de landbouw. Ook komt er een voorlichtingsbijeenkomst voor gemeenten met als inzet het weer geven van vergunningen voor activiteiten.

Dat hebben GS Provinciale Staten bericht. GS stellen dat nieuwe activiteiten waarvan is berekend dat zij geen stikstofdepositie op gevoelige Natura 2000-gebieden veroorzaken, kunnen doorgaan. Zuid-Holland kent 21 Natura 2000-gebieden waarvan er 13 stikstofgevoelig zijn. ‘Niet ieder gebied zal dezelfde aanpak krijgen. Maatwerk is geboden’, aldus GS.

GS houden in weerwil van andere provinciale besturen vast aan een eerder afgekondigde beleidsregel waarbij boeren door het zogenoemde ‘salderen’ toch activiteiten die extra stikstof veroorzaken, kunnen starten mits dat ‘extra’ wordt gecompenseerd. ‘Onze belangrijkste beweegreden daarvoor is dat wij de vergunningverlening voor projecten die gebruik kunnen maken van salderen (om daarmee op nul depositie uit te komen), niet op slot willen zetten. Dit geldt óók voor projecten in de agrarische sector zelf’.

GS erkennen dat er met name rond het zogenoemde ‘externe’ salderen verwarring is ontstaan omdat de minister van landbouw de afspraken anders uitlegde dan de provincies. Bij extern salderen gaat het erom dat een boer een activiteit kan starten door gebruik te maken van ‘capaciteit’ die een andere boer niet gebruikt. ‘Volgens de beleidsregel van de provincies mag 70% van de feitelijk optredende emissie voor salderen worden overgedragen. Bij de minister is dit 70% van de feitelijk gerealiseerde capaciteit’.

GS geven het volgende voorbeeld. Een boer heeft vergunning voor een stal met 100 koeien. Hij wil naar 150 en moet dus voor 50 dieren een extra vergunning krijgen. Een andere boer heeft een vergunning voor 150 koeien. Er staan er echter maar 100. De ondernemer wil stoppen. Van de minister mag 70 procent van de vergunning van het bedrijf dat stopt gebruikt worden bij het salderen (de stikstofemissie van 105 koeien). De provincie rekent met 70 procent van de 100 koeien die er feitelijk stonden: de stikstofemissie van 70 koeien dus.

‘In de definitie van het ministerie kan de stikstofdepositie toenemen, omdat er uit mag worden gegaan van een groter aantal dieren (105) dan wat nu aanwezig is (100)’, aldus GS. Terwijl de stikstofemissie juist moet dalen; vandaar ook de 30 procent korting. De minister en de provincies gaan nu trachten voor 1 december tot een gezamenlijk standpunt te komen.

GS bestrijden dat boeren rechten worden afgepakt. ‘Iedere initiatiefnemer heeft de mogelijkheid om zijn natuurvergunning binnen de daarin opgenomen voorwaarden geheel te benutten. Bij een nieuwe aanvraag mag de initiatiefnemer voor zijn eigen (bestaande) activiteit uitgaan van wat hij feitelijk gerealiseerd heeft (aanwezige gebouwen, installaties, infrastructuur etc.), ongeacht of de capaciteit daarvan volledig benut wordt. Dat geldt zowel bij intern als bij extern salderen’. GS keren zich tegen een gedwongen stoppen voor boeren vanwege de stikstofproblemen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter