Mening
U zegt het maar: Gemeenteraad verzuimt zorgplicht

De vorige gemeenteraad heeft unaniem het plan goedgekeurd MAXIMAAL 325 woningen te bouwen op het Schakenboschpark. Had de huidige gemeenteraad – met alle respect en inachtneming van de recente uitspraak van de Raad van State ter zake van de stikstofuitstoot alsmede mogelijk de problematiek rond PFAS – niet zorgvuldig moeten kijken naar de soort en het aantal woningen en vooral naar de bijkomende effecten voor de bewoners van Leidschendam Noord? Worden die niet onevenredig nadelig belast?

Onlangs ontvingen de leden van de gemeenteraad een brief van longarts H. J. W. Schreuer, verbonden aan het Haga Ziekenhuis in Den Haag. In deze brief kon u lezen dat men zich – op basis van zwaarwegende argumenten – grote zorgen maakt over de effecten van de bouwplannen in Leidschendam Noord.

Wij horen ook uit de klankbordgroep geluiden dat men het gevoel heeft als alibi te worden gebruikt en dat er veel wordt gepraat maar niets wordt besproken omdat het einddoel voor de gemeente al vaststaat.

Burgerparticipatie is een onderwerp waarvoor de meeste partijen zich hebben uitgesproken. Helaas kunnen wij als bewoners van Leidschendam Noord ons niet aan de indruk onttrekken dat de wil daartoe wel wordt gepropageerd maar in de praktijk ontbreekt. Waarom niet bewoners betrekken bij de besluitvorming omtrent de woningbouw op het Schakenboschpark? Kijk naar de Omgevingswet en loop hierop vooruit met betrekking tot participatie en integrale aanpak. Wij mochten nog steeds geen reactie ontvangen op ons aanbod van 13 november 2018 (!) op de raadsvergadering om samen de eerste voorzichtige stap te zetten door een pilot te beginnen.

Op deze manier blijven veel vragen van bewoners/belanghebbenden onbeantwoord. Zou het niet beter zijn vooraf met de bezorgde bewoners om de tafel te gaan over de luchtkwaliteit en de overschrijding van de WHO-advieswaarden? Hetzelfde geldt voor de onderzoeksresultaten – voor zover aanwezig – en over geluidsoverlast, de zorg over de veiligheid etcetera.

Het stond zo duidelijk en expliciet in de partijprogramma’s en in het coalitieakkoord. Is dit een gelopen koers zonder inhoudelijke onderbouwing of motivering richting burgers waarom verkiezingsbeloften worden gebroken?

We begrijpen dat er behoefte is aan sociale woningbouw. Maar daarvan is in dit geval geen sprake. Moet u niet eerst meten en de burger informeren ter zake van de gevolgen voor de leefomgeving en alle overige gevolgen? Gevolgen die vanzelfsprekend binnen de wettelijke grenzen moeten blijven. Daarbij komt dat dit niet het enige project is, maar dat er nog honderden huizen gebouwd gaan worden in Leidschendam Noord (Noortheij, Vlietvoorde, Vliethaven, Duivenvoordecorridor) hetgeen een aantrekkende werking zal hebben op de verkeersdrukte en met gevolgen voor de luchtkwaliteit en andere milieugevolgen. En wat te denken over het verkeer naar en van The Mall of the Netherlands?

We hopen dat u de politieke moed zult tonen om de belangen van de burgers waar mogelijk te dienen. Dat is immers uw taak.

Of haalt u als Gemeenteraad uw schouders op? Negeert u de burgers? Hebt u geen integrale, maar slechts een gefragmenteerde visie? Helaas kunnen wij niet anders constateren dat wij ons door de Gemeente onbehoorlijk behandeld voelen maar wij blijven vooralsnog hopen op betere tijden en zien daarom uw zorgvuldig onderbouwde (!) reactie graag tegemoet.

(Tjaard de Vries, Rob van Engelenburg, Cees Oosterbeek. Burgerinitiatief Leidschendam Noord)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter