Er lijkt zich een stevig potje figuurlijk armworstelen af te spelen tussen de VVD afdelingen van Den Haag en Leidschendam-Voorburg (LV). Inzet is een mogelijk tekort aan voorzieningen in de Binckhorst. De VVD-LV maakt zich al langer zorgen over de woningbouw in de Binckhorst. In augustus 2019 beklaagde VVD’er Ole Heil zich over de gebrekkige informatievoorziening van de Haagse collega’s(en partijgenoten), en onlangs stelde hij vragen aan B&W over het mogelijk op handen zijnde tekort aan voorzieningen, zoals scholen, in de Binckhorst. Dit zou er voor kunnen zorgen dat de toekomstige bewoners van de Binckhorst zullen uitwijken naar de voorzieningen in Voorburg, waardoor er voor de eigen bewoners geen plek meer is.

Goed dat de VVD zich hier druk om maakt. Woningbouw en voorzieningen horen gelijk op te gaan. Het is niet erg netjes van de gemeente Den Haag om buurgemeenten op te zadelen met tekortkomingen van de eigen bouwplannen, zoals dat ook al met de windmolen is gebeurd.

Maar wie de plannen voor de Binckhorst nader beschouwt komt al gauw tot de ontdekking dat het bijna louter een VVD aangelegenheid is. Wie de mediaberichten volgt struikelt bijna over de VVD’ers. De  Haagse VVD wethouder Revis presenteerde in 2014 zijn plannen voor de Binckhorst. Kort daarna melde hij dat er in de Binckhorst geëxperimenteerd zou worden met een nieuwe omgevingswet. Minder regels en meer over laten aan de markt, is in een notendop wat deze wet behelst. Een typische VVD-wet. In 2015 kwam niemand minder dan premier Rutte naar de Binckhorst om het experiment met de nieuwe omgevingswet en de bouwplannen in de Binckhorst met eigen ogen te aanschouwen en met zijn kenmerkende enthousiasme te overgieten. Een liberaal likt zijn vingers af bij deze wet.

Ondertussen rezen er ook zorgen over het voorzieningen niveau in de nieuwe woonwijk. Op 15 november 2018 werd onder leiding van VVD-raadslid Ayse Yilmaz een kwaliteitsteam opgezet dat er onder andere voor moest waken dat de voorzieningen op peil zouden komen.

Op 29 november 2018 diende een aantal Haagse partijen een amendement in om meer sturing te geven aan het tot stand komen van de nodige voorzieningen. De VVD stemde tegen en het amendement werd verworpen. Mogelijk had dit amendement voor meer waarborg rond het aantal voorzieningen kunnen zorgen.

Ondanks dat de gemeente Den Haag in de diverse bestuurlijke stukken wel iets vast legt over de voorzieningen en er een kwaliteitsteam is opgericht, is er nog veel onzekerheid of dat voldoende zal zijn. De zorgen van de VVD-LV zijn dan ook meer dan gerechtvaardigd. En zo lijken de twee VVD-afdelingen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Met in het midden een wet die het liberalisme ten voeten uit vertolkt, maar tegelijkertijd ook bedreigt. Een ingewikkeld dilemma.

Misschien kunnen de liberalen hier onder een goed glas Leidschendams Vlietwater of Haags eiber bier nog eens over na tafelen. Ik wens hen veel wijsheid toe.

(Naam inzender bij redactie bekend)