Nieuws
Brugdossier: meer vragen dan antwoorden

Recent hebben B&W de gemeenteraad geïnformeerd over aanvullend onderzoek naar een extra oeververbinding over de Vliet. ,,Dat bericht roept meer vragen op dan antwoorden en lijkt ook hiermee geen duurzame oplossing te bieden voor het verbeteren van de bereikbaarheid in het Damcentrum”, aldus Bewonersgroep Benutten zoals Bedoeld.

Uit de mededeling van B&W blijkt dat het college voor lijkt te sorteren op de slechtst mogelijke optie, namelijk een brug met twee rijrichtingen en twee opstelstroken. Uit het Antea-rapport van mei 2019 blijkt namelijk dat deze optie voor de grootste aanzuigende werking op de drie bruggen zorgt. Daarnaast overschrijdt deze optie de door de gemeente gestelde norm van maximaal 5000-6000 motorvoertuigen over de Sluisbrug per dag. Aldus de Bewonersgroep.

Het is nog steeds onduidelijk of de provincie ook daadwerkelijk haar goedkeuring gaat geven aan het ontwerp voor een extra oeververbinding. De provincie stelt dat het ‘niet logisch is een brug vrijwel direct naast de Sijtwendebrug te realiseren’. Ook heeft de provincie vragen over of doorvaarthoogte van een nieuwe brug die van het college niet meer dan 3 meter mag bedragen, terwijl de gewenste doorvaarthoogte volgens de Richtlijnen voor Vaarwegen 5.6 meter is.

Het college heeft slechts één vorm van selectieve toegang voorgelegd aan het  Openbaar Ministerie (OM), namelijk de optie om op basis van een bepaald tijdsvlak doorgaand verkeer buiten te sluiten. Dit voorstel wordt niet door het OM ondersteunt, omdat het in de praktijk lastig te handhaven blijkt. Andere vormen van selectieve toegang zijn niet onderzocht. Hiermee lijken B&W er zich met een jantje van leiden af te maken, zo meent de Bewonersgroep Benutten zoals Bedoeld

De kosten van een extra brug worden op 40 miljoen geraamd. Hiermee is de kostenraming twee keer zo hoog als eerder aangegeven. Ook zijn in deze raming nog niet alle kosten opgenomen (zoals ontsluiting van het verkeer van de brug naar het huidige wegennet).  De Bewonersgroep vindt dat dit enorme bedrag schril afsteekt tegenover alle bezuinigingen die de gemeente momenteel doorvoert.

Het stikstofonderzoek loopt nog, maar een significante toename van verkeer zal de toch al niet al te beste luchtkwaliteit in de gemeente verder onder druk zetten. Ook is het sterk de vraag of met de aanleg van een extra oeververbinding het streven van de gemeente Voorburg om voor 2050 CO2 neutraal te zijn gerealiseerd kan worden.