Nieuws
Bezuinigingen moeten realiseerbaar zijn

Gemeenten die in 2021 moeten bezuinigen, zoals Leidschendam-Voorburg, moeten zeker stellen dat die maatregelen tijdig en volledig gerealiseerd zullen worden. Dat staat in een brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de gemeenten. De provincie is toezichthouder op de financiën van de gemeenten.

‘Als wij de ramingen onvoldoende reëel onderbouwd vinden, zullen wij de gepresenteerde begrotingssaldi bijstellen. Deze (negatieve) bijstelling kan tot gevolg hebben dat de (meerjaren)begroting naar ons oordeel niet structureel en reëel in evenwicht is’, aldus de Commissaris der Koning, Jaap Smit.

Smit waarschuwt de gemeenten ook voor het goed scheiden van éénmalige lasten en baten, van structurele. Bij de controles van de begrotingen voor 2020 is het de provincie opgevallen dat dat niet goed gebeurt.

‘Met name de toelichting op de opgenomen posten is vaak onvolledig om te kunnen beoordelen of er inderdaad sprake is van een uitzondering en de posten als incidenteel aangemerkt kunnen/moeten worden. Ook zien wij dat een aantal mutaties van reserves als structurele mutaties zijn opgenomen waarvan wij niet direct kunnen vaststellen of deze daadwerkelijk structureel van aard zijn’.

‘Bij het begrotingsonderzoek 2021 gaan we specifiek toetsen hoe het ‘overzicht van incidentele baten en lasten’, maar ook het ‘overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves’ er uit zien’, zo geeft Smit aan.

‘Wij dringen erop aan voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit en volledigheid van het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht van beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Ook voor het nemen van besluiten gedurende het begrotingsjaar is het van belang deze te toetsen aan wat de incidentele en/of structurele financiële consequenties zijn en erop toe te zien dat er op langere termijn voldoende financiële dekking is’.

Smit meldt verder dat de provincie ook let op de ontwikkelingen van het budget voor het sociaal domein, de veranderingen in de reserves van de gemeenten en de opbrengsten uit de verkoop van Eneco aandelen. ‘De jaarlijkse dividendinkomsten vallen na verkoop weg. Bij besteding van de verkoopopbrengst dient rekening gehouden te worden met het eenmalige karakter van deze gelden. Goed financieel beleid is hierbij van belang’, aldus de Commissaris der Koning.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com