De 82-jarige bewoonster van Herenstraat 35 in Voorburg hoeft vooralsnog geen 30.000 euro boete aan de gemeente betalen wegens achterstallig onderhoud aan het pand; een rijksmonument. Wel moet zij binnen een maand degelijke regenpijpen aanbrengen. Binnen vier maanden moet de dakgoot zijn vervangen. En binnen eenzelfde termijn moet ook loskomend stucwerk verwijderd en vervangen zijn.

Dat blijkt uit een brief van de afdeling handhaving van de gemeente aan de bewoonster, mevrouw M.B.. Indien zij de genoemde termijnen overtreedt geldt er voor elke week dat zulks gebeurd een dwangsom van 250 euro (regenpijpen) en 375 euro (dakgoot/stucwerk). Dit met een maximum van 1000 euro (regenpijpen) en 6000 euro (dakgoot/stucwerk).

Op 9 maart heeft de afdeling handhaving een controle uitgevoerd bij Herenstraat 35. Dit naar aanleiding van een melding. Er is geconstateerd dat hemelwaterafvoerbuizen ontbreken of los zitten en dat de dakgoot is verrot. Verder laat het stucwerk los.

Op 20 maart werd mevrouw M.B. gelast om binnen vier maanden het verfwerk van het gehele pand te herstellen alsmede delen van de kozijnen aan de achterzijde van de woning die houtrot blijken te vertonen te repareren of te herstellen.

De afdeling handhaving laat mevrouw M.B. nu weten dat zij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, de Erfgoedwet, de Monumentenwet en het Bouwbesluit overtreedt.

‘Wij stellen ons op het standpunt dat overtredingen ongedaan moeten worden gemaakt en de situatie in overeenstemming met de wettelijke regels moet worden gebracht’.

‘Dit kan worden bereikt door het realiseren van een degelijk afvoerbuizensysteem (hemelwaterafvoer), het vernieuwen van de complete dakgoot, het eventueel herstellen van houtwerk met houtrot en het stucwerk verwijderen en opnieuw aanbrengen’, aldus de dienst handhaving.

‘Omdat uw pand een rijksmonument betreft, verzoeken wij u ons een plan van aanpak toe te sturen omtrent de wijze waarop u het onderhoud ter hand gaat nemen’.

Mevrouw M.B. kan nog wel bezwaar aantekenen tegen de eisen van de dienste handhaving. Dat moet zij schriftelijk doen tussen 16 en 30 april. Eerder al gaf zij aan het geld voor de benodigde werken niet te hebben.

In een reactie laat de belangenbehartigster van mevrouw M.B. weten dat de boete van 30.000 euro gold voor de voorkant van het pand en de nieuwe boetes voor de achterkant. De 30.000 euro boete is volgens haar niet van tafel.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com