Mening
Blog: Wanneer?

Mevrouw Lieke Muller woont in De Heuvel. Elke avond en nacht gaat ze met een aantal andere wijkbewoners de straat op. Maandagavond schetste zij voor de gemeenteraad een beeld van de toestand in haar wijk. Ze sprak over een ‘gecoördineerde aanslag’ op haar woonomgeving.

Diverse groepen jongeren, die onderling contact hebben, houden voortdurend in de gaten wie de wijk in en uit gaat, wie waar loopt, wie waar woont.Intimidatie en provocatie, ook overdag, zijn ‘normaal’ geworden. Het Fluitpolderplein is een ‘no go-area’ voor wijkbewoners.

Drugsgebruik en drugshandel zijn aan de orde van de dag, ook op schoolpleinen en bij winkelcentrum Leidsenhage. Veelal gaat het dan om lachgas.

Vijftien in brand gestoken auto’s, één gebouwbrand en minimaal achttien containerbranden is tot nu toe de balans. Plus de constatering dat de problemen al veel langer spelen dan vanaf 24 april toen het Fluitpolderplein door de politie werd ‘leeg geveegd’.

De gemeenteraadsleden hoorden het verhaal vanachter hun computer thuis aan. Want de gemeenteraad vergadert in coronatijd digitaal. Ruim 3,5 uur sprak de gemeenteraad over de onrust in de wijken Prinsenhof, De Heuvel en Amstel, en over de autobranden. Het leverde een zevental ‘wensen’ op; suggesties aan B&W om de problemen aan te pakken.

Wanneer zulks moet gebeuren bleef echter in alle gevallen in het vage. Terwijl mevrouw Muller er nog zo op aan had gedrongen snel te handelen en niet meer drie weken te wachten zoals nu het geval was tussen de eerste autobrand en een gebiedsverbod voor zes wijkbewoners.

Burgemeester Klaas Tigelaar erkende dat er al regelmatig overlast was in de betrokken wijken. Dat de huidige ellende eigenlijk al medio maart begon na afkondiging van de eerste coronamaatregelen. Er was sprake van een ‘escalatie’ met het gebiedsverbod voor zes mensen als voorlopig hoogtepunt. De dader of daders van de autobranden zijn echter nog niet gevonden.

‘We kijken verder naar effectieve maatregelen’, aldus de burgemeester, die tegelijk sprak over ‘een duurzame ontwrichting’. Duurzaam betekent zoveel als langdurig. Met andere woorden: de problemen in de betrokken wijken zijn niet 1, 2, 3 voorbij.

Dat wil tegelijk zeggen dat die problemen een diepere achtergrond hebben. Geen wonder dus dat de burgemeester een voorstel om voor de betrokken wijken een ‘langjarig verbeterprogramma’ op te stellen en uit te voeren, omarmde. Hij sprak zelfs over een ‘integrale stedelijke vernieuwing’.

Rijkelijk laat. De problemen in de betrokken wijken bestaan al tientallen jaren, aldus GroenLinks-gemeenteraadslid Natalie Reijnders, zelf voormalig bewoonster van Prinsenhof en De Heuvel.

Zij schetste een beeld van periodiek opkomende onrust waarna er wordt opgetreden en de gemeente geld spendeert aan flankerende maatregelen voor de wijkbewoners. Na verloop van tijd worden de problemen dan weer ‘vergeten’ waarna de spanningen in de wijken weer toenemen en de volgende escalatie daar is.

De bewoners voelen zich in de steek gelaten, staan wantrouwend tegenover de gemeente en hebben angst voor de politie. Reijnders riep B&W op om samen met de bewoners – zij noemde vrouwen, ouders en ouderen – een plan voor de wijken te maken zodat die weer leefbaar worden.

Leefbaar. Uit de jaarlijks uitkomende wijkatlas blijkt elk jaar weer dat het gaat om achterstandswijken. Dat de gemeenteraad, gesteund door de burgemeester, nu kiest voor een verbeterprogramma is niet meer dan een schaamlap voor het eigen falen.

Voor nú leverde het raadsdebat niets concreets op voor de betrokken wijken. Hoogstens wat extra lampen op donkere plekken. Preventief fouilleren? Dat moet ‘overwogen’ worden waarbij de burgemeester al meteen aangaf dat hij daar niet toe kan besluiten. Dat moet justitie doen op grond van de Wet wapens en munitie.

Laten we het er maar op houden dat alle politici stoom hebben afgeblazen waarbij het opvallend was dat men elkaar de maat nam inzake moties die juridisch solide zouden zijn. Of andere partijen opriep een ingediend voorstel maar in te trekken.

Waarom? Kennelijk moest er eenheid uitgestraald worden. Alsof de bewoners van de betrokken wijken daar iets aan hebben. Die wachten slechts op actie. En wel meteen.