Mening
U zegt het maar: Content met besluit Schakenbosch

De Gemeenteraad heeft gesproken. Met de kleinst mogelijke meerderheid (18/17) is een amendement van de oppositie GBLV/GroenLinks/D66 met steun van VVD-raadslid Arnold Brans aangenomen met als doel de bouwplannen van dit miljoenenproject aan te passen.

Het komt kort neer op een pas op de plaats maken om alsnog eerst een integrale MER (milieu effect rapportage) Leidschendam-Noord te laten uitvoeren, minder woningen wel met 30% sociale woningbouw te realiseren, en niet op de laatste plaats een betekenisvolle vorm van burgerparticipatie tot stand te brengen (iedereen binnen de gemeente heeft de mond vol over burgerbetrokkenheid maar er wordt feitelijk weinig tot stand gebracht).

Wat Schakenbosch betreft heeft de actieve en vooral proactieve Burgerinitiatiefgroep Leidschendam-Noord van meet af aan constructieve voorstellen gedaan. Zo zijn er handreikingen gedaan samen een pilot te starten in het kader van de Omgevingswet, alternatieve plannen voorgesteld, ingesproken in de Raad, zienswijzen ingediend, bewoners betrokken en geïnformeerd en flink gelobbyd.

Het is wel duidelijk dat juist het gebrek aan burgerparticipatie met het uiteindelijk gevolg het ontbreken van het nodige draagvlak in dit proces van cruciale betekenis zijn geweest. Eens te meer een schoolvoorbeeld dat het negeren van burgers aan het begin van het planproces leidt tot stevige consequenties achteraf. We hoeven maar te wijzen op de reactie van de teleurgestelde projectontwikkelaar: geen nieuw bouwplan, hek erom, geen parkonderhoud meer en een schadeclaim van 14 miljoen euro voor de gemeente. Nog afgezien van het politiek en persoonlijk afbreukrisico van de verantwoordelijke wethouder.

De Burgerinitiatiefgroep Leidschendam-Noord vraagt zich af: Hoe nu verder met Schakenbosch. Wordt de stekker er uitgetrokken en het snoer opgerold? En wat betekent dit politiek?

De Burgerinitiatiefgroep is van mening dat als het stof is neergedaald de betrokken partijen met een koel hoofd de besprekingen zouden moeten hervatten. Immers, het amendement heeft uitdrukkelijk niet tot doel de ontwikkelingsplannen voor Schakenbosch volledig te blokkeren, maar aan te passen.

De verantwoordelijke wethouder heeft de gemeenteraad het ingediende amendement afgeraden en heeft het woord ‘onuitvoerbaar’ gebruikt. Als de wethouder dit daadwerkelijk meent, dan is het vreemd dat hij doorgaat met zijn werk als lid van het college. De Burgerinitiatiefgroep zou denken, dat doorgaan als wethouder juist betekent dat hij wel degelijk ruimte ziet voor aanpassing van de bouwplannen. Zo niet, dan betekent het dat er een situatie is ontstaan waarin het toch slecht voorstelbaar is dat hij politiek verder kan.

Het amendement is namelijk wel degelijk uitvoerbaar en overvraagt geenszins. Zeker niet bij dit miljoenenproject. Maar dan ditmaal wel vanaf het begin SAMEN met bewoners en belanghebbenden en op basis van een zorgvuldige procesgang. De Burgerinitiatiefgroep Leidschendam Noord staat klaar in de startblokken om een constructief vervolg mogelijk te maken.

(Burgerparticipatiegroep Leidschendam- Noord)