Mening
U zegt het maar: Doordrukken versus behoorlijk bestuur

Het dossier-Schakenbosch – de bebouwing van het landgoed met 325 woningen – krijgt weer een nieuw en bizar hoofdstuk. Maanden nadat een meerderheid van de gemeenteraad bestaande uit de oppositie en VVD’er Arnold Brans via een amendement het voorliggende bouwplan wegstemde, hebben de gemeente en projectontwikkelaar Schakenbosch b.v. een nieuwe list verzonnen.

Niet dat de oude plannen van tafel zijn. Nee, die lijken voort te leven. Zo stelt de projectontwikkelaar in haar nieuwsbrief: ‘Een bij meerderheid aangenomen amendement riep onze plannen tijdelijk een halt toe’. En de gemeente heeft het over een amendement met ‘aandachtspunten’.

Wat is nu de insteek van B&W om de plannen alsnog door te drukken? Een drietal lijnen wordt gevolgd: 1) burgerparticipatie in oktober en in november, 2) besluitvorming over een nieuw bestemmingsplan begin 2021, 3) het loskoppelen van onderzoeken naar onder andere verkeers- en milieueffecten van het bouwplan, en de besluitvorming in het hele dossier.

B&W willen op korte termijn de burgers horen terwijl hun standpunt reeds luid en duidelijk bekend is gemaakt via eerdere inspraak, brieven, gesprekken en ingebrachte zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan waarmee de bouw van 325 woningen mogelijk werd. Zienswijzen waar tot op heden geen enkele inhoudelijke reactie op gekomen is.

De nu aangekondigde ‘participatieronde’ is een volstrekt overbodige alibi-manoeuvre met als eindresultaat: archivering in de gemeentelijke prullenbak. Besluitvorming over het (hernieuwde) bestemmingsplan Schakenbosch begin 2021 is niet gebaseerd op een onafhankelijke en integrale milieu effectrapportage over de plannen. En gaat voorbij aan het principe van behoorlijk bestuur en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Eerst meten, dan weten en dan weloverwogen beslissen zou toch het uitgangspunt moeten zijn?

B&W willen echter doordrukken. Men gebruikte hiervoor eerst gelegenheidsargumenten en ingekleurde onderzoeken. Nu dit niet is gelukt regisseren B&W het proces zodanig dat feiten en tegenargumenten bij voorbaat buiten spel gezet worden. Bestuurlijk heet dit: vorm- en inhoudsvrij opereren.

Opvallend, want dezelfde overheid zadelt de marktsector wel op met legio eisen, voorwaarden, criteria, etiketteringsnormen als het gaat om bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Bij overtreding wachten stevige boetes. Waarom gelden er qua vorm en inhoud echter geen minimumeisen voor de overheidsproducten en -processen? Maar dit terzijde.

Komt het nog goed met Schakenbosch? Door de onverwachte toetreding van GroenLinks tot het gemeentebestuur is er perspectief. Zeker met hun wethouder Floor Kist op het beleidsonderwerp wonen. Kernpunten uit het GroenLinks-programma zijn immers onder meer het behoud van groen, in acht nemen van milieu- en natuurwaarden, 30 procent sociale woningen bij nieuwbouw en oog hebben voor kansarme groepen.

Dat GroenLinks het eerder voorliggende bouwplan wegstemde kan niet vrijblijvend zijn. De partij heeft zelf de 30 procent sociale woningen ingebracht in de discussie. Dit dossier, wat tot nu toe geen schoonheidsprijs verdient, wordt door de burgers van Leidschendam-Voorburg meer dan nauwlettend gevolgd. Niet alleen qua inhoudelijke argumenten, procesgang recht doen aan principes uit het bestuursrecht, maar zeker ook aangaande het uiteindelijke resultaat. Dat zal men niet snel vergeten.

(Rob van Engelenburg)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter