Nieuws
Nieuw bouwplan Schakenbosch

B&W leggen de wensen van de gemeenteraad inzake de bebouwing van landgoed Schakenbosch grotendeels naar zich neer. Dat blijkt uit een brief van wethouder Jan-Willem Rouwendal aan de gemeenteraad.

Op 7 juli bepaalde een meerderheid van de gemeenteraad dat er maximaal 325 woningen op Schakenbosch mochten komen, dat 30 procent daarvan in de sociale sector moest vallen en dat er alleen gebouwd mocht worden op plekken waar al bebouwing staat. Verder werden een goede burgerparticipatie en een al omvattend milieuonderzoek verlangd.

Rouwendal laat nu het volgende weten:

– er wordt vastgehouden aan maximaal 325 woningen. Dat aantal kan echter met 5 procent omhoog mits het gaat om sociale woningen, goedkope woningen of middeldure woningen,

– Vijftien procent van de te bouwen 325 woningen valt in de sociale –, goedkope- of middeldure sector. Met de extra bouw wordt dat 20 procent,

– alleen bouwen op plekken waar al bebouwing staat kan niet. Dat zou leiden tot hoogbouw of de bouw van alleen grote dure woningen met veel grond. Daardoor zou het landgoed niet meer openbaar zijn. De bebouwing blijft maximaal 26.000 vierkante meter. Met wegen en erven wordt zo 25 procent van Schakenbosch ‘bebouwd’. De rest blijft openbaar groen.

Kritiek op eerder verricht milieuonderzoek ten behoeve van het bouwplan wijst Rouwendal af. Een onafhankelijk bureau heeft geconstateerd dat de onderzoeken gedaan in opdracht van Schakenbosch b.v. – de ontwikkelaar – op een juiste wijze zijn gedaan. Er is ook geen formele aanleiding voor een integrale milieu effect rapportage (MER).

Via (besloten) rondetafelconferenties met 15 betrokken partijen en een digitale informatiebijeenkomst met belangstellenden is een ‘betekenisvolle’ invulling gegeven aan de participatie zoals de gemeenteraad die verlangde, aldus Rouwendal.

De wethouder heeft de gemeenteraad tevens een gewijzigd bestemmingsplan voorgelegd waardoor de bouw mogelijk moet worden. Daarmee kan volgens hem niet gewacht worden op een integraal verkeers- of milieuonderzoek.

Beide onderzoeken zullen door een onafhankelijke instantie gedaan gaan worden. Daar worden omwonenden bij betrokken. De uitkomsten worden gebruikt bij een herinrichting van de Veursestraatweg en een aanpassing van het beleid inzake luchtvervuiling. Daarnaast komt er een onderzoek naar de milieueffecten van alle ontwikkelingen rond de Veursestraatweg. Wat er met de uitkomsten van dat onderzoek gebeurt zegt Rouwendal niet.

De wethouder heeft met Schakenbosch b.v. aanvullende afspraken gemaakt. Die houden het volgende in:

= Op Schakenbosch komen minimaal 48 en maximaal 64 zorgplaatsen/woonruimten. Dat waren er oorspronkelijk 30,

= Er komt een eerste lijn gezondheidscentrum. Het gaat dan om zorg waar geen verwijzing voor nodig is,

= Het wijkleercentrum Alles voor Elkaar krijgt een huurovereenkomst en subsidie van de gemeente,

= Schakenbosch b.v. zal elke boom die gekapt wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Het landgoed wordt ingericht als park en daarna overgedragen aan de gemeente. Die gaat zorgen voor beheer en onderhoud. Schakenbosch b.v. betaalt daarvoor 810.000 euro aan de gemeente.

Schakenbosch b.v. heeft toegezegd te gaan zorgen voor een mix van bewoners die niet allemaal één of meer auto’s hebben. Men richt zich op een fietsvriendelijke invulling van het bouwproject inclusief deelauto’s en elektrische auto’s. Parkeren gebeurt buiten het zicht. Om de Veursestraatweg te ontlasten komt er een tweede toegang tot Schakenbosch bij de Bouwlustweg.

Op 7 juli 2020 nam de gemeenteraad met 18 tegen 17 stemmen (oppositie plus VVD-gemeenteraadslid Arnold Brans) een voorstel van GBLV aan waarin nadere eisen aangaande het bouwplan Schakenbosch werden gesteld. Daardoor werd een wijziging van het bestemmingsplan om de bouw mogelijk te maken, geblokkeerd.

Schakenbosch b.v. dreigde daarop met juridische stappen tegen de gemeente en de betrokken gemeenteraadsleden. Tevens kondigde men een schadeclaim aan van 14 miljoen euro.

Sindsdien is er achter de schermen gewerkt aan een compromis waardoor het plan toch kon doorgaan en een meerderheid van de gemeenteraad dat zou steunen. Inmiddels is GroenLinks, destijds oppositiepartij, coalitiepartij geworden. Brans zit nu voor GBLV in de gemeenteraad.

Rouwendal rept in de stukken die hij nu naar de gemeenteraad heeft gezonden nergens meer over juridische stappen of schadeclaims. Wel haalt hij 200.000 euro uit de financiële reserves. Dat geld is nodig voor nader verkeers- en milieuonderzoek en voor de activiteiten van een na de zomer aangestelde projectleider.