Mening
Blog: Fout

B&W hebben een nieuw bouwplan voor landgoed Schakenbosch aan de gemeenteraad voorgelegd. Een nieuw plan omdat een meerderheid in de gemeenteraad, bestaande uit GBLV, D66, GroenLinks en VVD-raadslid Arnold Brans, het vorige voorstel op 7 juli 2020 afwees.

Destijds nam de raadsmeerderheid een wijzigingsvoorstel (amendement) aan waarin vijf punten stonden: maximaal 325 woningen, 30 procent sociaal, alleen bouwen op plekken waar nu al gebouwen staan, serieuze participatie van omwonenden, een integraal milieu effect rapport.

De uitspraak leidde tot een politieke crisis. De coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP was de meerderheid van één zetel in de gemeenteraad, door toedoen van Brans, kwijt.

Ontwikkelaar Schakenbosch b.v. stond op zijn achterste benen. Men claimde aan alle gemeentelijke eisen te hebben voldaan. Het amendement betekende een forse streep door die rekening. Dus werd er gedreigd met juridische actie, een schadeclaim, het afsluiten van Schakenbosch.

In de zomermaanden gebeurden er een aantal dingen. Langdurig politiek beraad leidde ertoe dat GroenLinks partner in de coalitie werd en Brans van de VVD overstapte naar GBLV. In de nieuwe verhouding kreeg de coalitie een raadsmeerderheid van 21 zetels.

Tegelijk probeerde B&W een uitweg te vinden door een eigen interpretatie van het amendement te ontwikkelen waarmee ook Schakenbosch b.v. zou kunnen leven. Doel: de kool en de geit sparen.

Op 1 september lag er een brief van B&W bij de gemeenteraad. De strekking: de 325 woningen blijven er 325. De 30 procent sociaal worden er hooguit 20 maar worden aangevuld met maatschappelijke voorzieningen (zorgcentrum, wijkleercentrum, behoud open park Schakenbosch). Alleen bouwen waar al gebouwd is wordt afgewezen.

Er komt wel een nieuwe participatieronde met belanghebbenden en omwonenden. Die wordt binnen enkele maanden afgerond. Reeds gedane milieuonderzoeken worden nogmaals beoordeeld door een onafhankelijk instituut.

Daarnaast komen er een nieuw verkeersonderzoek alsmede een onderzoek naar luchtvervuiling en geluidhinder. Al die onderzoeken worden door een onafhankelijk bureau gedaan met participatie door omwonenden.

Op 8 september wordt die brief besproken in de gemeenteraadscommissie omgeving. Alle fracties gaan akkoord. Ook GBLV, D66 en GroenLinks. Het stuk hoeft niet eens meer in de gemeenteraad besproken te worden, zo vindt men. Er wordt besloten verder te wachten op het nieuwe bouwplan.

Met andere woorden: B&W kregen een vrijbrief om te doen wat hen goed dunkte. En daarmee gaven degenen die het amendement op 7 juli aannamen, al hun troeven uit handen.

Een politieke fout, zo blijkt nu uit het nieuwe bouwplan. De geplande 325 woningen kunnen er zelfs 16 meer worden. De sociale woningbouw blijft op 15 procent steken en wordt alleen 20 procent als de 16 extra woningen er komen.

Alleen bouwen waar al gebouwd is wordt opnieuw afgewezen. Dat leidt tot ongewenste hoogbouw, of een gebied vol stinkend dure villa’s met enorme lappen grond. Dat wil ook niemand. Bovendien is er dan van een openbaar landgoed niets meer over.

Het zorgcentrum staat in de plannen (maar dat deed het al vanaf het eerste moment) net als het open park Schakenbosch (lag ook al vast). Nieuw is een huuraanbod aan wijkleercentrum Alles voor Elkaar. Maar dan moet de gemeente wel subsidie gaan geven.

De beloofde participatieronde is vorm gegeven door ronde tafelgesprekken achter gesloten deuren met partijen die direct belang bij de bouw op Schakenbosch hebben. En een digitale informatiebijeenkomst waarbij elke deelnemer één vraag kon stellen. En niet mocht weten welke punten andere deelnemers al hadden ingebracht. Reageren was uit den boze; geen discussie.

De alomvattende milieu effect rapportage komt er niet. Wel de eerder aangekondigde extra onderzoeken. Maar de resultaten daarvan worden alleen meegewogen bij een herinrichting van de Veursestraatweg.

Kortom: van de punten uit het amendement wordt eigenlijk niets uitgevoerd. Er is wel een doekje voor het bloeden: het aantal ‘zorgplaatsen/woonruimten’ wordt uitgebreid van 30 naar 48 en mogelijk nog naar 64. En die ‘zorgplaatsen/woonruimten’ worden onder de noemer ‘sociale woningbouw’ geschaard.

En dan nog een snoepje: landgoed Schakenbosch blijft openbaar groen en komt in handen van de gemeente. Schakenbosch b.v. betaalt een vergoeding voor beheer en onderhoud.

Gaat het nu allemaal wel door? Ja, want de oppositie bestaat nog maar uit GBLV en D66: veertien zetels in de gemeenteraad. En GroenLinks dan zult u zich afvragen. Daar vindt men dat B&W het besluit van de gemeenteraad van 7 juli hebben uitgevoerd.

Geen wonder nu men zelf een wethouder heeft (Floor Kist) die ook al voordat hij dat werd achter de schermen bezig was om voor alle betrokkenen een uitweg uit het Schakenbosch-moeras te vinden. De eerder genoemde brief van 8 september was daar het resultaat van, ook al stond daar zijn handtekening niet onder.

Tel één en één op en de uitkomst is duidelijk: de Schakenbosch-race is gelopen. Bouwen maar!