Nieuws
Gemeente neemt maatregelen in Rietvink Leidschendam

De gemeente gaat maatregelen nemen om problemen die inwoners van De Rietvink in Leidschendam nog steeds hebben met uit de bodem opkomend vocht, aan te pakken. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Nadine Stemerdink op vragen van GBLV-gemeenteraadslid Nico Hooijmans. In 2017 en 2018 hoogde aannemer KWS de hele wijk al op als middel tegen de vochtige kruipruimten. Dat kostte de gemeente zo’n 5 miljoen euro. Het probleem blijft echter terug keren.

‘De gemeente heeft naar aanleiding van de meldingen de aannemer (KWS, red.) aangespoord de drainage te laten functioneren zoals contractueel afgesproken. Tevens is een meetprogramma uitgevoerd in ‘t Breede Weer. Vervolgens is de gemeentelijke drainage gereinigd, onderzocht en verbeterd door aanleg van extra afvoerpunten. Bewoners met een nog niet opgehoogde kruipruimte zijn naar aanleiding van meldingen geïnformeerd dat ophogen van de kruipruimte noodzakelijk is’, aldus de wethouder.

‘De verantwoordelijkheid voor ontwerp en aanleg van de drainage ligt bij de aannemer. De bewoners zijn volgens de Waterwet verantwoordelijk voor maatregelen die zij zelf kunnen treffen, zoals bijvoorbeeld het ophogen van de kruipruimten om natte kruipruimten te voorkomen. Een gebruikelijke hoogte is 0,75 m onder het vloerpeil. De gemeente heeft sinds de oplevering op grond van de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling en transport van grondwater een verantwoordelijkheid voor de grondwaterstanden in openbaar gebied’.

Op de vraag wat de gemeente kan doen om op korte termijn de nog steeds aanwezige problemen op te lossen meldt Stemerdink:

= De bewoners beter informeren over de grondwaterstanden met een samenvatting van het door het Waterloket uitgevoerde onderzoek naar de natte kruipruimten en een advies over wat de bewoners zelf kunnen doen aan de natte kruipruimten,

= Het aanleggen van extra aansluitpunten op de gemeentelijke drainage ter plaatse van de perceelsgrens van hoekwoningen of achterpaden. Een drain is een leiding die grondwater afvoert,

= In verband met de invloed van de Vliet in het zuidelijk deel van ’t Breede Weer zal de gemeente daar bijdragen aan het verkleinen van de drainafstand in overleg met de bewoners door bijvoorbeeld aanleg van drainage in het particuliere achterpad en/of door aansluiting van de bestaande nog niet aangesloten drains onder de woningen op kosten van de gemeente vanaf de perceelsgrens. Een gemeentelijke bijdrage is tot 31 december 2021 mogelijk,

= De resultaten van het onderzoek in ’t Breede Weer vertalen naar adviezen en eventuele vergelijkbare maatregelen in de omgeving ’t Smalle Weer/Kerkweide en Rietvinklaan/Kerkweide,

= Het monitoren van de bodemdaling in de wijk in de komende jaren via satellietdata.

Al eerder lieten B&W weten maatregelen te nemen als bij het revitaliseringsproject De Rietvink 2017/2018 een deel van de oorzaak ligt. Daartoe is onderzoek gedaan aan de hand van twee vragen.

1) Zijn de grondwaterstanden langs de perceelsgrens voldoende laag om aan de gemeentelijke zorgplicht te voldoen en geen belemmering voor de woonbestemming van de percelen? Antwoord: Op dit moment voldoet de gemeente aan de zorgplicht voor grondwater in het openbare gebied in ’t Breede Weer. Dit wil niet zeggen dat er geen water meer in de kruipruimten staat, zoals ook eind december 2020 is gebleken. Verwacht mag worden dat ook in de Kerkweide/Rietvinklaan en ’t Smalle Weer/Kerkweide na aanleg van de 2 extra lozingspunten nabij ’t Smalle Weer aan de gemeentelijke zorgplicht wordt voldaan. Eén of twee keer een natte kruipruimte per jaar wordt landelijk niet gezien als belemmering voor de woonbestemming. De oorzaak van natte kruipruimten is dan vooral extreme of langdurige neerslag.

2) Ligt een deel van de oorzaak aan het revitaliseringsproject 2017/2018? Antwoord: Het revitaliseringsproject 2017/2018 heeft de oorspronkelijke grondwaterstanden hersteld door de riolering weer waterdicht te maken en/of de perceeldrainage af te laten voeren naar het oppervlaktewater, zoals is vereist.

De oorzaken van de natte kruipruimten liggen in:

= De droge situatie voor 2017 is ontstaan door niet toegestane aansluiting van de bouwdrainage op de afvalwaterriolering dan wel heeft de lekke afvalwaterriolering de bewoners laten ervaren dat de kruipruimten altijd droog zijn. Dit is echter niet zoals de situatie zou moeten zijn om bodemdaling te voorkomen. Hierbij is 1 of 2x per jaar een natte kruipruimte onvermijdelijk,

= Het nog niet ophogen van de kruipruimten door de grondeigenaren,

= De noodzaak van een tweede beperktere ophoging door de grondeigenaren, omdat ophogen weer tot nieuwe bodemdaling leidt,

= De drainafstand van 65 meter door het ontbreken of niet aangesloten zijn van oude drainage op de percelen,

= In de omgeving van ’t Breede Weer is een geringe negatieve invloed van de Vliet.

(foto gemeente LV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com