Nieuws
Krachtenbundeling Avalex/HVC kost burger geld

De keuze van Avalex om opgehaald afval te laten verwerken door HVC kost de inwoners van de zes gemeenten die in Avalex samenwerken, waaronder Leidschendam-Voorburg, geld. Dat komt omdat HVC 89 euro per ton afval rekent voor de verwerking, terwijl op de ‘markt’ 65 tot 70 ton wordt gerekend.

Dat stellen de afvalbedrijven EEW en AVR in brieven aan de gemeenteraden van de zes Avalex-gemeenten. Die moeten akkoord gaan met de krachtenbundeling van Avalex en HVC die per 1 januari 2022 in zou moeten gaan. Al eerder maakten B&W van Pijnacker-Nootdorp, ook een Avalex-gemeente, bekend dat de lasten voor de burgers door de deal met gemiddeld 12,50 euro per jaar zouden stijgen.

CDA-gemeenteraadslid Stijn Strous heeft inmiddels vragen over de zaak gesteld aan verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen.

Volgens de directies van EEW en AVR wordt de gemeenteraadsleden een eenzijdig beeld voorgehouden bij de keuze voor HVC. De informatie die gegeven wordt is ‘onvolledig en onjuist en niet actueel’.

Beide afvalbedrijven hekelen het feit dat Avalex niet gekozen heeft voor een open aanbesteding ‘in de markt’ maar zelf gekozen heeft voor HVC als verwerker. Omdat die open aanbesteding er niet was is er geen eerlijke mogelijkheid geweest de bieding van HVC te vergelijken met een marktaanbod, zo stelt AVR. Ook EEW hamert op het houden van aan aanbesteding.

AVR heeft medio 2020 Avalex en de voor dat bedrijf verantwoordelijke wethouders in de zes gemeenten een brief gezonden met indicatieve marktprijzen voor restafvalverwerking genoemd, inclusief nascheiding. Daarin stond een tarief van 60 tot 70 euro per ton voor de verwerking van het afval, gebaseerd op aanbestedingen uit 2019 en 2020.

Wat Avalex en de betrokken wethouders met deze informatie hebben gedaan is onduidelijk. Ook is onbekend of deze is meegenomen in het onderzoek van bureau KplusV dat geleid heeft tot de keuze voor HVC.

In het rapport van KplusV staat overigens ook dat er pas tot een open aanbesteding wordt overgegaan als HVC niet duidelijk kan maken dat men kan voldoen aan de eisen die de zes Avalex-gemeenten stellen inzake inhoudelijke doelen, dienstverlening en tarieven. Tegelijk wordt echter opgemerkt dat die aanbesteding dan wel al in 2020 zou moeten zijn voorbereid.

Leidschendam-Voorburg zal voor de krachtenbundeling Avalex/HVC een financiële garantstelling van 19 miljoen euro moeten afgeven. In ruil daarvoor krijgt de gemeente wel een jaarlijkse ‘provisie’ van HVC. Dat geld gaat naar de algemene reserve. In de gemeenteraad zijn stemmen opgegaan het te besteden ‘in het afval’: betere dienstverlening en/of lagere afvalstoffenheffing.

Strous wil van Van Eekelen een reactie op de stellingnamen van EEW en AVR. Hij oppert de suggestie opnieuw met HVC te gaan onderhandelen over de prijs per ton te verwerken afval. Ook vraagt het CDA-raadslid of er niet alsnog een aanbesteding van het contract ‘in de markt’ kan starten. Tevens vraagt hij of het juist is dat de provisie die de gemeente van HVC krijgt, omgerekend 11 euro per ton verwerkt afval is.

GBLV is fel tegen de deal tussen Avalex en HVC. Bij een recente commissievergadering over de krachtenbundeling kwam wethouder Van Eekelen door een spervuur van vragen van GBLV-gemeenteraadslid Frank Rozenberg over de financiële kant van de zaak zo in problemen dat haar collega Jan-Willem Rouwendal (financiën) in allerijl werd opgetrommeld om tekst en uitleg te geven.