Mening
Blog: De keuze van woningbouw

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Ron van Duffelen, fractieleider CDA)

De laatste week voor de verkiezingen breekt aan. Ik hoop oprecht dat u gaat stemmen en van uw democratisch recht gebruik maakt. Natuurlijk hoop ik ook dat u CDA stemt omdat niemand als een eiland op zichzelf staat, maar altijd in relatie tot een ander, hoe leven wij dan samen? Met uw stem bepaalt u hiervoor de richting. Politiek gaat over de inrichting van ons land, van onze samenleving. Dat zijn grote en vele vragen, waarvan ik er hier één uit wil halen.

Een grote opgave waarvoor wij nu en de komende jaren staan, betreft de woningbouw. De bevolking groeit, mensen leven langer en blijven langer zelfstandig wonen. Dit zijn verworvenheden die we hebben bereikt en die om invulling vragen, ook in onze gemeente. We hebben de ambitie een gemeente te zijn, waarin iedereen prettig woont, waarin we woningen beschikbaar hebben voor sociale huur, voor starters, jonge gezinnen, mensen met een middeninkomen, zodat politieagenten, leraren en zorgpersoneel hier kunnen wonen, en voor ouderen. Tegelijkertijd willen we graag een groene gemeente blijven, waarin ruimte bestaat om buiten betonkolossen te leven, en klimaatmaatregelen treffen om overlast door hitte, of regenwater tegen te gaan. Het realiseren van deze ambities vraagt om keuzes.

Om de woningnood, die inmiddels politiek breed erkend wordt en waarvoor verschillende partijen voorstellen doen, aan te pakken, zullen we de komende jaren woningen moeten bouwen. We willen woningen bouwen voor iedereen tegen betaalbare prijzen en de gekte op de woningmarkt terugdringen. Sociale woningbouw die voor € 1 miljoen wordt gekocht tekent de waanzin op de woningmarkt. We hebben woningen nodig voor starters en jonge gezinnen, verpleegkundigen en brandweerlieden. We zetten in op levensloopbestendige woningen, zodat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. In onze gemeente hebben we verschillende bouwprojecten onder handen. Schakenbosch, de Van Ruysdaellaan en het Westeinde zijn actuele projecten, die deze week in de raad aan de orde komen. Er zijn ook projecten voor de wat langere termijn, zoals Overgoo, De Star en de Julianabaan. We willen al langer woningbouw in Stompwijk.

Al deze bouwplannen hebben gemeen dat we woningbouw voor verschillende doelgroepen realiseren in een groene omgeving. De ambitie om de woningnood aan te pakken, een groene omgeving te behouden en klimaatmaatregelen te treffen vergt een enorme opgave en investering. De politiek zal daarin de beslissingen moeten durven nemen. Tegelijkertijd weten we dat inwoners kritisch staan tegenover aantasting van groen, intensieve woningbouw die de hoogte ingaat, of het woongenot aantast. Met woningbouw nemen immers ook de vervoersbewegingen toe. Van belang is daarom dat inwoners meedoen bij het realiseren van woningbouw, zodat met hun wensen en bedenkingen rekening kan worden gehouden. Dit geldt voor zowel buurtbewoners, als voor toekomstige bewoners van een bouwplan. We bouwen immers voor inwoners en niet voor projectontwikkelaars. Er zijn succesvolle projecten waarin overleg tussen gemeente, ontwikkelaar en inwoners tot een breed gedragen plan leidt, zoals in Overgoo. Succesvol betekent niet dat altijd aan alle bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Het kan er wel toe leiden dat bouwplannen worden aangepast, zoals aan de Van Ruysdaellaan.

Op zowel de korte, als de langere termijn staan we opnieuw voor woningbouwopgaven. Deze en andere opgaven gaan over de inrichting van onze gemeente, van onze eigen samenleving. Daarin willen we wonen, werken en recreëren. Kortom, daarin willen we leven! Het is aan u om mee te doen in uw en onze samenleving door mee te denken, mee te praten, voorstellen te doen of initiatieven te nemen. Het is uiteindelijk aan de politiek om, alles afwegende en in het belang van iedereen in onze gemeente, keuzes te maken.

(Ron van Duffelen, fractievoorzitter CDA)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com