Mening
Blog: Eenzaam

Rond CDA-wethouder Juliette Bouw is het al enige tijd stil. Nadat de gemeenteraad in meerderheid ‘haar’ project, de bouw van een nieuwe Vlietbrug in Leidschendam afschoot, is er niets meer van de bestuurder vernomen.

Deze week was er weer een teken van leven: Een plan van aanpak eenzaamheid. Nu is dat een enorm probleem, zo geven cijfers van de GGD aan. Van de 75.500 inwoners van Leidschendam-Voorburg is 45,2 procent eenzaam. Bijna 12 procent zelfs heel erg eenzaam.

Dat een gemeente dan wel wethouder daar iets tegen wil doen is niet meer dan logisch, zeker in coronatijden waarin de eenzaamheid eerder toe- dan afneemt. ‘We gaan eenzaamheid tegen’, stond er in het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP. Hoe stond echter nergens.

Wie dacht dat het nu gepresenteerde plan daar wel duidelijkheid in zou geven, komt bedrogen uit. Er wordt gesteld dat er al heel veel initiatieven en activiteiten op dit terrein zijn. Een deel daarvan wordt ook opgesomd.

Kennelijk vindt de wethouder echter dat het allemaal gestructureerd moet. Beter op elkaar afgestemd. En dus komt ze met de idee daar een ‘kwartiermaker/aanjager’ voor aan te stellen. Die krijgt drie jaar de tijd om een netwerk met alle betrokkenen te vormen en ook in de lucht te houden.

Voor deze functionaris en zijn of haar activiteiten is 164.500 euro uitgetrokken in de periode 2021-2023. Let wel: in totaal heeft de wethouder voor haar plan in de genoemde periode 180.000 euro beschikbaar. Van de resterende 15.500 euro gaat 9500 euro naar een campagne om mensen bewuster te maken van het probleem eenzaamheid. Zesduizend euro wordt nog even in reserve gehouden.

Wat de ‘eenzamen’ aan dit alles hebben is volstrekt onduidelijk. Zeker als je bedenkt dat er al heel veel op dit terrein gebeurt (beweert de wethouder zelf) en dat ze zich hun eenzaamheid echt wel bewust zijn. Ze worstelen er dagelijks mee.

De 180.000 euro lijkt zo dan ook weggegooid geld. Centen die beter besteed konden worden aan échte maatregelen waar de eenzamen profijt van hebben. En dus niet aan de aanstelling van de zoveelste functionaris die weer eens het wiel gaat uitvinden.

Begin september 2020 trad GroenLinks toe tot de coalitie. Destijds werden er een aantal nieuwe afspraken tussen de partijen gemaakt. GroenLinks was daar toen heel trots op. Eén van de afspraken toen luidde: ‘Er komt een actieplan eenzaamheidsbestrijding’.

Nou, dat is dit product van wethouder Bouw zeker niet. Het is ‘window dressing’: doen alsof er iets aan een groot maatschappelijk probleem wordt gedaan. Feitelijk is het niet meer dan er lippendienst aan bewijzen.

Daarmee volgt de wethouder wel een patroon. B&W hebben al meer stukken geproduceerd waarvan het effect in de praktijk gelijk nul was. Zoals de Notitie burgerparticipatie, Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord, Nota parkeerbeleid. En deze opsomming is niet uitputtend.

Stuk voor stuk lege hulzen waar niemand beter van geworden is. Hoogstens de betrokken ambtenaren en wethouders die zich op de borst kunnen kloppen dat ze zo hard gewerkt hebben aan ‘hun’ product. Een product waar echter geen vraag naar is. En dat verkoopt niet, zoals bekend. Het eindigt in de afvalcontainer.